خان ببين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خان ببين

بیانی جواد

بیانی جواد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عابدی مهدی

عابدی مهدی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمد مهدی

ابراهیمی محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بیانی نسب علی

بیانی نسب علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غفاری توران زهرا

غفاری توران زهرا

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/4/2023 11:50:43 AM
Menu