كلاله

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كلاله

برادران انارکی علی

برادران انارکی علی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رهنما گلناز

رهنما گلناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دردی زاده محمد

دردی زاده محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بسطام زاده خدیجه

بسطام زاده خدیجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
بندی فردوس

بندی فردوس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آخوندزاده حامد

آخوندزاده حامد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بارانی علمی روز حمیدرضا

بارانی علمی روز حمیدرضا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
اکبری زهرا

اکبری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
وطن دوست عبدالرئوف

وطن دوست عبدالرئوف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جامی شادی

جامی شادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سوری عبدالرئوف

سوری عبدالرئوف

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دهدار آی سل

دهدار آی سل

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
آشورزاده سحر

آشورزاده سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملا عمران

ملا عمران

مهندسي شهرسازي|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قوسی مهسا

قوسی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صفری سمانه

صفری سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سهرابی طاها

سهرابی طاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سالارزهی صدیقه

سالارزهی صدیقه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مسافرپریخانی سکینه

مسافرپریخانی سکینه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گزمه محمدامین

گزمه محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلمانی مهدی

سلمانی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خدائی صابره

خدائی صابره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدیان آی سن

محمدیان آی سن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رهنما رسول

رهنما رسول

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفری مینا

صفری مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دولتی طاهره

دولتی طاهره

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جان قربانی ملیحه

جان قربانی ملیحه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بایندری پیشکمر رضا

بایندری پیشکمر رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درویشی میترا

درویشی میترا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سارانی نگین

سارانی نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میری هانیه

میری هانیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:16:32 AM
Menu