مينودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مينودشت

قره سوفلو زهرا

قره سوفلو زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 167 آزمون

تجربی
حسینی سیدامیرحسین

حسینی سیدامیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
فرامرزی پلنگر علی

فرامرزی پلنگر علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
احمدی فر زهرا

احمدی فر زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سنجه وینی فاطمه

سنجه وینی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
تیموری علی اکبر

تیموری علی اکبر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کرامتلو فاطمه

کرامتلو فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هلاکو زینب

هلاکو زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طوسی شقایق

طوسی شقایق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
روشناس مهدیه

روشناس مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
تمرتاش فهیمه

تمرتاش فهیمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ممشلی مهدی

ممشلی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسینی امیرحسین

حسینی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ممشلی مریم

ممشلی مریم

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

هنر
وزیری دوزین فاطمه

وزیری دوزین فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
میردوستی سیده عاطفه

میردوستی سیده عاطفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کرامتلو محمدمهدی

کرامتلو محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ممشلی مریم

ممشلی مریم

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
سرایلو فاطمه

سرایلو فاطمه

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سرایلو فاطمه

سرایلو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سرایلو مریم

سرایلو مریم

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عرب سجاد

عرب سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صحرانورد محمد

صحرانورد محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کوهی حسن

کوهی حسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرامرزی فرزانه

فرامرزی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شهمرادی حسین

شهمرادی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نوری مقدم زینب

نوری مقدم زینب

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ممشلی مائده

ممشلی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خسروی زهرا

خسروی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تورانی فاطمه

تورانی فاطمه

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شیخی زهرا

شیخی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
هلاکو محمدامین

هلاکو محمدامین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانی علیرضا

دهقانی علیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خواجه سیب چال فاطمه

خواجه سیب چال فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طوسی رضا

طوسی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سرایلو محمدرضا

سرایلو محمدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
لکزایی محمدجواد

لکزایی محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نوروزی محمد

نوروزی محمد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
لکزایی مطهره

لکزایی مطهره

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
گرایلو محمد

گرایلو محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلیمانگلی حسین

سلیمانگلی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
میردار زهرا

میردار زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسینی نیا سیدمحمد مهدی

حسینی نیا سیدمحمد مهدی

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:41:25 AM
Menu