گنبد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گنبد

پیلتن ایمان

پیلتن ایمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
برومند آی سا

برومند آی سا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

10سال کانونی / 136 آزمون

زبان
ایکدری گوهر

ایکدری گوهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
رحیم زاده ارمغان

رحیم زاده ارمغان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
نوری مهلا

نوری مهلا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ادیب مایا

ادیب مایا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

6سال کانونی / 88 آزمون

زبان
خرمالی سبا

خرمالی سبا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ناظری علی

ناظری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
تمرتاش نیلوفر

تمرتاش نیلوفر

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بهاری اردکانی زهرا

بهاری اردکانی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
تیزآهنگی مهلا

تیزآهنگی مهلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
تمجید امیرحسین

تمجید امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سارلی نفیسه

سارلی نفیسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
آبادی دانیال

آبادی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عطائی محمد امین

عطائی محمد امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | محروم-بومي سيل زده گلستان

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بگنجی مهدی

بگنجی مهدی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

زبان
گرگانی سایرا

گرگانی سایرا

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
امانی مهلا

امانی مهلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
گرگانی آیدا

گرگانی آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
علی بگلی مصطفی

علی بگلی مصطفی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
محمودی ابوالفضل

محمودی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بدراقی ماریه

بدراقی ماریه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سبحانی بهناز

سبحانی بهناز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قوجق نژاد عبدالرحمان

قوجق نژاد عبدالرحمان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قوجق نژاد فائزه

قوجق نژاد فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آق‌‌ عرفان

آق‌‌ عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ندیمی مرجان

ندیمی مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسکندری احسان

اسکندری احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قزلجه مایسا

قزلجه مایسا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
قزلجائی نادیا

قزلجائی نادیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مارامائی سونا

مارامائی سونا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بای محمدجواد

بای محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عطاسید مبین

عطاسید مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تورانی محمد

تورانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عابدی داشلی برون عاطفه

عابدی داشلی برون عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شریفعلی زاده گزافرودی سمانه

شریفعلی زاده گزافرودی سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کریمی اینچه برون خدیجه

کریمی اینچه برون خدیجه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خرمالی احسان

خرمالی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اقچه لی منیره

اقچه لی منیره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بیک زاده شایلان

بیک زاده شایلان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

زبان
کرمانی سجاد

کرمانی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سلاقی نادیا

سلاقی نادیا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صحنه محمد

صحنه محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
آجودانی مریم

آجودانی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قزلی محمد امین

قزلی محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
توغدری مبین

توغدری مبین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 57 آزمون

زبان
غلامی ابراهیم آباد زهرا

غلامی ابراهیم آباد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صفری ینقاق هانیه

صفری ینقاق هانیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مارامایی آی گل

مارامایی آی گل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اونق مبین

اونق مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بابکی گلناز

بابکی گلناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسینی ورچشمه سیده مریم

حسینی ورچشمه سیده مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آزادمنش رویا

آزادمنش رویا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کرمانی فاطمه

کرمانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کرمانی زهرا

کرمانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بک زاده الهه

بک زاده الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رهنمافر ساناز

رهنمافر ساناز

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

زبان
داوری زاده فاطمه

داوری زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عزیززاده فاطمه

عزیززاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بیک محمدی الهه

بیک محمدی الهه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تسبیحی نازنین

تسبیحی نازنین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خمر محمدحسین

خمر محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ایری احسان

ایری احسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کوچکی فرشته

کوچکی فرشته

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قره مشگ غراوی ندا

قره مشگ غراوی ندا

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قوجق نژاد طاها

قوجق نژاد طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ضیغمی زینب

ضیغمی زینب

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

هنر
کلته متین

کلته متین

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدآلق الیاس

محمدآلق الیاس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بادپا زهرا

بادپا زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حبیبی پارسا

حبیبی پارسا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اتحاد اویس

اتحاد اویس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نظری دانیال

نظری دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اونق متین

اونق متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ایمری ذکریا

ایمری ذکریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کاغذلو آیلین

کاغذلو آیلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پرنا متین

پرنا متین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
هیوه چی نسرین

هیوه چی نسرین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
گلی نیا مهرسا

گلی نیا مهرسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عطائی نمینی امیررضا

عطائی نمینی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سادات مدنی هلیاسادات

سادات مدنی هلیاسادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رجال اسحاق

رجال اسحاق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهرانگیز مصطفی

مهرانگیز مصطفی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بیات فاطمه

بیات فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
طلعتی فر کیانا

طلعتی فر کیانا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طالع زاری مهسا

طالع زاری مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یارعلی میکائیل

یارعلی میکائیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کمالی جواد

کمالی جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ترابی مهرشاد

ترابی مهرشاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نشاط قوجق مهدی

نشاط قوجق مهدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
انفوان محسن

انفوان محسن

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مفرح داشلی برون راحله

مفرح داشلی برون راحله

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کوسه غراوی رسول

کوسه غراوی رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
یوسفی ممقانی ابوالفضل

یوسفی ممقانی ابوالفضل

مهندسي کشتي /موتور/|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
لطفی حسین

لطفی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدزاده فاطمه زهرا

احمدزاده فاطمه زهرا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
آق ارکاکلی طیبه

آق ارکاکلی طیبه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کوچک نژاد هانیه

کوچک نژاد هانیه

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مدرسی داشلی برون رضا

مدرسی داشلی برون رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
هلاکو سینا

هلاکو سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جرجانی مسعود

جرجانی مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بابکی مرجان

بابکی مرجان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دوردی پور مرضیه

دوردی پور مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مختومی متین

مختومی متین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مغربی قوجق حمیده

مغربی قوجق حمیده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قروی نوری

قروی نوری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مدرسی قوجق شیرین

مدرسی قوجق شیرین

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

هنر
سیدی الهام

سیدی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خواجه نوری داشلی برون مرضیه

خواجه نوری داشلی برون مرضیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راضی مبین

راضی مبین

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محبی نگین

محبی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوری محمدامین

نوری محمدامین

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ناصری شبنم

ناصری شبنم

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یادگاری مهسا

یادگاری مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خرمالی دانیال

خرمالی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضایی فرد محمدعلی

رضایی فرد محمدعلی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مرگن محمدمظاهر

مرگن محمدمظاهر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سارلی محمد

سارلی محمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسینی سیدمحمدامین

حسینی سیدمحمدامین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فخری داشلی برون سلیمه

فخری داشلی برون سلیمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قوجق نژاد منصوره

قوجق نژاد منصوره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عطاخانی عبدالجلیل

عطاخانی عبدالجلیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابوالحسنی اردهائی حسین

ابوالحسنی اردهائی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معتمد داشلی برون ملیکا

معتمد داشلی برون ملیکا

علوم تربيتي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عرازپور عایشه

عرازپور عایشه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دیدار مبینا

دیدار مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تقی زاده نرگس السادات

تقی زاده نرگس السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دوردی راد منصور

دوردی راد منصور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرقانی محمدطاها

فرقانی محمدطاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
آق ارکاکلی رضا

آق ارکاکلی رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاضوی سیده فاطمه

قاضوی سیده فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گلوی مهدی

گلوی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
چابک هانیه

چابک هانیه

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شاه بازاده کلاگر امیدرضا

شاه بازاده کلاگر امیدرضا

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ساجدی سینا

ساجدی سینا

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پنق راضیه

پنق راضیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
مشرقی آیلین

مشرقی آیلین

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عارف مسعود

عارف مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آق آتابای مرضیه

آق آتابای مرضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سکندری زهرا

سکندری زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
کوچک طیبه

کوچک طیبه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شیخ زاده ایوری معصومه

شیخ زاده ایوری معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدخانی علی اصغر

محمدخانی علی اصغر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مارامائی مهدی

مارامائی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
یادگاری مهدی

یادگاری مهدی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بشارتلو هانیه

بشارتلو هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قابلی مریم

قابلی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی آیدا

محمدی آیدا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عبادی قوجق فرزاد

عبادی قوجق فرزاد

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قره باش زین الدین

قره باش زین الدین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ارمشی رئوف

ارمشی رئوف

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آق اتابای فائزه

آق اتابای فائزه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قدیرزاده قرنجیک رسول

قدیرزاده قرنجیک رسول

عکاسي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

هنر
خان محمدیان نجمه

خان محمدیان نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نورانی امیرمحمد

نورانی امیرمحمد

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ساداتی سیدعلی

ساداتی سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرامرزی پلنگر زهرا

فرامرزی پلنگر زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحیمی نسب محمدرضا

رحیمی نسب محمدرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
عطائی نمینی شکور

عطائی نمینی شکور

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
یلمه علی

یلمه علی

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آق آتابای مریم

آق آتابای مریم

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هوه جی عاطفه

هوه جی عاطفه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پهلوانی دوجی حدیثه

پهلوانی دوجی حدیثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شکری بهنام

شکری بهنام

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ایشان مه آزا

ایشان مه آزا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرتضوی زکیه سادات

مرتضوی زکیه سادات

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مظفری فرزاد

مظفری فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمودی علیرضا

محمودی علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
لک زائی فاطمه

لک زائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جاوید مریم

جاوید مریم

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دوشمی ثریا

دوشمی ثریا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورقاز آی ناز

پورقاز آی ناز

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گلدی زاده سبا

گلدی زاده سبا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نازقلیچی مریم

نازقلیچی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلیمی عبدالعزیز

سلیمی عبدالعزیز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صوفی رضوانه

صوفی رضوانه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
حبیب لی رضا

حبیب لی رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستانچ

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آق اتابای عالیه

آق اتابای عالیه

زبان وادبيات الماني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

زبان
عباس زاده فاطمه

عباس زاده فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
آق‌ حامد

آق‌ حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عطاپور متین

عطاپور متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرشا قدیم منیره

فرشا قدیم منیره

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جاوید مرضیه

جاوید مرضیه

تاريخ اسلام|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موحدقوجق بهنام

موحدقوجق بهنام

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمی امیرحسین

قاسمی امیرحسین

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقچه لی پریسا

آقچه لی پریسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قزلجه متین

قزلجه متین

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه گنبد | محروم-بومي سيل زده گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میررشید محمدمهدی

میررشید محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتحی رضا

فتحی رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نیکنام گلشاد

نیکنام گلشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قول لرعطا زهره

قول لرعطا زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قدیری طاهره

قدیری طاهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروی پردیس

خسروی پردیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وزیری بتول

وزیری بتول

فلسفه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جرجانی گل آرا

جرجانی گل آرا

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قویدل قلعه کهنه علی

قویدل قلعه کهنه علی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
میرعرب محمد

میرعرب محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارلی حنیفه

سارلی حنیفه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هیوه چی عرفان

هیوه چی عرفان

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بینائی سپیده

بینائی سپیده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قرنجیکی الهه

قرنجیکی الهه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدزاده اوغاز پریا

محمدزاده اوغاز پریا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوری محمود

نوری محمود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروی پرستو

خسروی پرستو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امانی مرضیه

امانی مرضیه

علوم تربيتي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سارلی فرشاد

سارلی فرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی آی ناز

محمدی آی ناز

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتحی صباغ فاطمه

فتحی صباغ فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منیری اردهائی مبینا

منیری اردهائی مبینا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارلی سحر

سارلی سحر

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آق‌ محدثه

آق‌ محدثه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نودهی پوریا

نودهی پوریا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تاجی محمد صادق

تاجی محمد صادق

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علوی مقدم کوثر

علوی مقدم کوثر

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شیری گنبد مرضیه

شیری گنبد مرضیه

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کلته مهناز

کلته مهناز

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قولجایی رابعه

قولجایی رابعه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مختومی سالار

مختومی سالار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حیدری محسن

حیدری محسن

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نعیمی نظام آباد محمدحسین

نعیمی نظام آباد محمدحسین

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دوردی نژاد کر عافیه

دوردی نژاد کر عافیه

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجی لی دوجی طاها

حاجی لی دوجی طاها

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | محروم-بومي سيل زده گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهانی گمشتپه فاطمه

جهانی گمشتپه فاطمه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سیدمختوم آی سن

سیدمختوم آی سن

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
عرب فاطمه

عرب فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوی گل چشمه سیده مائده

موسوی گل چشمه سیده مائده

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دست مرد محمدامین

دست مرد محمدامین

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
توغدری گلسن

توغدری گلسن

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شفیعیان امیری فاطمه

شفیعیان امیری فاطمه

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهروز حسام الدین

مهروز حسام الدین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کوکبی فرشته

کوکبی فرشته

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لطفی محمدعلی

لطفی محمدعلی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قربانی امین

قربانی امین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسینی سحر

حسینی سحر

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | محروم-بومي سيل زده گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خوجه عبدالعزیز

خوجه عبدالعزیز

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خشنودی ملیکا

خشنودی ملیکا

بازيگري|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
دبوری فریمانی فاطمه

دبوری فریمانی فاطمه

ارتباطتصويري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
احمدپورسرابی مینا

احمدپورسرابی مینا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شیبانی محمدحسین

شیبانی محمدحسین

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه هنر | روزانه-نوازندگان پيانو

2سال کانونی / 7 آزمون

هنر
حسین پناهی روژان

حسین پناهی روژان

صنايع دستي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
حیدری رومینا

حیدری رومینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خرمالی امیرحسین

خرمالی امیرحسین

صنايع دستي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
حضرتی مقدم زرین

حضرتی مقدم زرین

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مختومی عرفان

مختومی عرفان

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نصیری قدیرآبادی نسترن

نصیری قدیرآبادی نسترن

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
6/2/2023 2:57:48 PM
Menu