روانسر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر روانسر

احمدی یاشار

احمدی یاشار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
محمودی سینا

محمودی سینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
مصری سروه

مصری سروه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدی هیژا

احمدی هیژا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شیخمرادی کامران

شیخمرادی کامران

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدی آرمان

احمدی آرمان

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
ملکی مهران

ملکی مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جهانگیری عاطفه

جهانگیری عاطفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طهماسبی حمیرا

طهماسبی حمیرا

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمودی متین

محمودی متین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدی شقایق

محمدی شقایق

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدی هانا

احمدی هانا

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زارعی تیرانی کیانوش

زارعی تیرانی کیانوش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادی الهه

مرادی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی محمد

محمدی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رضایی محمد

رضایی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عظیمی نادیا

عظیمی نادیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کرمی نصیبه

کرمی نصیبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادی شادی

مرادی شادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کاکاویسی حسین

کاکاویسی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسینی آکو

حسینی آکو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی سعید

حسینی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادی رویا

مرادی رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خالدی پریا

خالدی پریا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

زبان
امانی حدیث

امانی حدیث

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیری ندا

امیری ندا

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ویسی کیمیا

ویسی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:17:58 AM
Menu