صحنه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر صحنه

محمدی سمنگانی فرشته

محمدی سمنگانی فرشته

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دادجو هانیه

دادجو هانیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
باوندپور محمدمتین

باوندپور محمدمتین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حقیقی بردینه سید کاویان

حقیقی بردینه سید کاویان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امیر خانی امیر حسین

امیر خانی امیر حسین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسدی مهدی

اسدی مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مرادی امیرحسین

مرادی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمدی راستگو بیان

محمدی راستگو بیان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خنجری ساناز

خنجری ساناز

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
حقیقی بردینه سید سروه

حقیقی بردینه سید سروه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادی گروسی الهام

مرادی گروسی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروی امیر رضا

خسروی امیر رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادی نساء

مرادی نساء

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
فروتن مهرناز

فروتن مهرناز

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خزایی ماندانا

خزایی ماندانا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خزایی عاطفه

خزایی عاطفه

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فتاحی زهرا

فتاحی زهرا

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فاضلی چرخ آبی یاسر

فاضلی چرخ آبی یاسر

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دلفانی آبباریکی سارا

دلفانی آبباریکی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:59:04 AM
Menu