گراب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گراب

اسدی رئیسوند زهرا

اسدی رئیسوند زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
صفری نژاد سبا

صفری نژاد سبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
نازاری لیلا

نازاری لیلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کوشکی پردیس

کوشکی پردیس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفری شهریار

صفری شهریار

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
انصاری علی

انصاری علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
آدینه وند حافظ

آدینه وند حافظ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
کوشکی یزدان

کوشکی یزدان

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رضائی مهر آیت

رضائی مهر آیت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عزتی نسیبه

عزتی نسیبه

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مومیوند محمدحسین

مومیوند محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صفرپور رضا

صفرپور رضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نقی زاده فایزه

نقی زاده فایزه

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/7/2023 9:07:04 AM
Menu