رومشكان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رومشكان

اسدی بازوند مهسا

اسدی بازوند مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
امرایی نیا یوسف

امرایی نیا یوسف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
همتی محمدجواد

همتی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رومیانی مریم

رومیانی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نیازی امرایی پگاه

نیازی امرایی پگاه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدپور امیرحسین

محمدپور امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موسی زاده فاطمه

موسی زاده فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امرایی سینا

امرایی سینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بازوندی زهرا

بازوندی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سوری فریبرز

سوری فریبرز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سوری محمدامین

سوری محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پورحسین محمدمهدی

پورحسین محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بازوند مهدی

بازوند مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آقایی امیرحسین

آقایی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حیدری شبنم

حیدری شبنم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سوری محمد

سوری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رومیانی محمد

رومیانی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بازوند حسن

بازوند حسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امرایی شایان

امرایی شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امرایی امیرحسین

امرایی امیرحسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی پردیس

محمدی پردیس

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رفیعی محمدمهدی

رفیعی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
علی نژاد راحله

علی نژاد راحله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بازوند معصومه

بازوند معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بازوند ایمان

بازوند ایمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهره الهه

زهره الهه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امرایی حدیث

امرایی حدیث

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نیازی پوریا

نیازی پوریا

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسمعیلی فائزه

اسمعیلی فائزه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امرایی امیرحسین

امرایی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سوری جواد

سوری جواد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/1/2023 10:10:01 AM
Menu