نورآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نورآباد

اسدی مله خان سیدرضا

اسدی مله خان سیدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

7سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
نجفی دولیسکانی علیرضا

نجفی دولیسکانی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
یاریان کیمیا

یاریان کیمیا

ارتباطتصويري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | محروم-بومي سيل زده لرستان

7سال کانونی / 113 آزمون

هنر
سیفی احمدوند فاطمه

سیفی احمدوند فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
خزایی علیرضا

خزایی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بیگی گله دار زینب

بیگی گله دار زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مهرعلی پور محمد

مهرعلی پور محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
کاکاوند نسیم

کاکاوند نسیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خانی یوسف آباد زهرا

خانی یوسف آباد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
پرندوش فائزه

پرندوش فائزه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
معصومی فرد امیر

معصومی فرد امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدیان علی آبادی فاطمه

محمدیان علی آبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حیدری هانیه

حیدری هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کورانی شیدا

کورانی شیدا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عباسی حامد

عباسی حامد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صحرائی سرابی رضا

صحرائی سرابی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شهبازی جواد

شهبازی جواد

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بهرام پور رضا

بهرام پور رضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 59 آزمون

زبان
صالحی نگار

صالحی نگار

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جهانیان نوید

جهانیان نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نامداری کرم اله رضا

نامداری کرم اله رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امیری فتح آباد رضا

امیری فتح آباد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سبزیان مرادآبادی احمد

سبزیان مرادآبادی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باقری ایرانشاهی مهدی

باقری ایرانشاهی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دوستی ظفرآبادی مریم

دوستی ظفرآبادی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صیدی دیماندول زهرا

صیدی دیماندول زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسمعیلی رضا

اسمعیلی رضا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قدمی عزیزآباد امید

قدمی عزیزآباد امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رضاییان آرمین

رضاییان آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عربی فهیمه

عربی فهیمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسکندری نگار

اسکندری نگار

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بختیاری امیرحسین

بختیاری امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اکبری محدثه

اکبری محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
باقری ایرانشاهی عنایت

باقری ایرانشاهی عنایت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوری محمد

نوری محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کرمی مریم

کرمی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علی زاده مقدم مریم

علی زاده مقدم مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدی کریم وندی عرفان

احمدی کریم وندی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بیگی الوار رضا

بیگی الوار رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نظری کوله مرز خدیجه

نظری کوله مرز خدیجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نوریان ده نو فاطمه

نوریان ده نو فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غیبی تیزابی سیده سمیرا

غیبی تیزابی سیده سمیرا

نقاشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
رضایی ده کوثر

رضایی ده کوثر

طراحي پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
برجی حسن گاویار فرشته

برجی حسن گاویار فرشته

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
حیدری زرگران مصیب

حیدری زرگران مصیب

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نظرپور محمد

نظرپور محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
رمضانی نیا سیدمهدی

رمضانی نیا سیدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی هانیه

محمدی هانیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زیدی مورینه سعید

زیدی مورینه سعید

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهری سینا

طاهری سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مختاری سیداحمد

مختاری سیداحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی راد فاطمه

محمدی راد فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقصودی افشار

مقصودی افشار

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غلامی میلاد

غلامی میلاد

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابایی ظفرآبادی فرشته

بابایی ظفرآبادی فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باباییان زمانه نیلوفر

باباییان زمانه نیلوفر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رجائیان پریسا

رجائیان پریسا

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قلی زاده امین

قلی زاده امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گل مرادی اسدآبادی زینب

گل مرادی اسدآبادی زینب

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
اکرمی یوسفیان فاطمه

اکرمی یوسفیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عزیزیان سرابی فائزه

عزیزیان سرابی فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خدادادی امیرحسین

خدادادی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سبزیان فائزه

سبزیان فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زمانی غزل

زمانی غزل

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسینی عسکرآبادی سیده فاطمه

حسینی عسکرآبادی سیده فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادیانی عزیزی آبادی جابر

مرادیانی عزیزی آبادی جابر

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زمانی هانیه

زمانی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نوریان نیما

نوریان نیما

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دوستی گاوبازه زینب

دوستی گاوبازه زینب

علوم ومهندسي اب|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادی تاج امیر میلاد

مرادی تاج امیر میلاد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/2/2023 3:51:20 PM
Menu