بافت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بافت

امینی زاده محمد

امینی زاده محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
شهابی نژاد علی

شهابی نژاد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
آبسالان عظیمه

آبسالان عظیمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد محمدمهدی

سلطانی نژاد محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:53:16 AM
Menu