بردسير

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بردسير

زینلی نژاد زهرا

زینلی نژاد زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

9سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
گرکانی نژاد مینا

گرکانی نژاد مینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
گلومکی سحر

گلومکی سحر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
ولی شاهی نجمه

ولی شاهی نجمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نگارستانی فاطمه

نگارستانی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رهنمای مهدی

رهنمای مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
حیدرآبادی پور نگین

حیدرآبادی پور نگین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
یزدان پناه هانیه

یزدان پناه هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رودباری نوشین

رودباری نوشین

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
حیدری نیا امیرمحمد

حیدری نیا امیرمحمد

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محبی امیرحسین

محبی امیرحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
کلانتری پور سجاد

کلانتری پور سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سالاری بردسیری علی

سالاری بردسیری علی

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سیستانی مریم

سیستانی مریم

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رمضانی فاطمه

رمضانی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جلالی مهدی

جلالی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نجارزاده ابوالفضل

نجارزاده ابوالفضل

نمايش عروسکي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

هنر
مومن زاده محمدمهدی

مومن زاده محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کریمی مهدی

کریمی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خسروی مشیزی فاطمه

خسروی مشیزی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رضازاده علی

رضازاده علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
سیستانی فائزه

سیستانی فائزه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسنی احمد رضا

حسنی احمد رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شمس الدینی نگاری حامد

شمس الدینی نگاری حامد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حیدرآبادی پور علی اکبر

حیدرآبادی پور علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زاهدی حمیدرضا

زاهدی حمیدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
لشکری رضا

لشکری رضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طاهری عاطفه

طاهری عاطفه

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گرکانی نژاد سپیده

گرکانی نژاد سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خسروی زهرا

خسروی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پوراحمدی رقیه

پوراحمدی رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کاظمی نژاد علی

کاظمی نژاد علی

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خنامانی محمد هادی

خنامانی محمد هادی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رضائی پور علیرضا

رضائی پور علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مظفری رضا

مظفری رضا

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مومن زاده محمدمهدی

مومن زاده محمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مکیی زهرا

مکیی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زاهدی کوثر

زاهدی کوثر

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بازمانده علی

بازمانده علی

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ستوده نژاد سامان

ستوده نژاد سامان

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سیستانی رعنا

سیستانی رعنا

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رنجبر حدیث

رنجبر حدیث

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رباطی زاده محمد

رباطی زاده محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باباخانی علی

باباخانی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/2/2023 3:51:51 PM
Menu