ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ملارد

نیک نام سیدسجاد

نیک نام سیدسجاد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

8سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
مسلمی یله قارشو مریم

مسلمی یله قارشو مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
صادقی میرمهرداد

صادقی میرمهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
خدایار علی

خدایار علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

9سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
شعبانی شیشوان کیمیا

شعبانی شیشوان کیمیا

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ندائی مهسا

ندائی مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
باغری حور فاطمه

باغری حور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محبی مشتقین محمدرسول

محبی مشتقین محمدرسول

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
دلدارزیارت فواد

دلدارزیارت فواد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
حبیبی امیرحسین

حبیبی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مستوفی نیما

مستوفی نیما

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جداخانلو مهرداد

جداخانلو مهرداد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالحی نژاد محمد

صالحی نژاد محمد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
علی عموئی لاکه اسدالله

علی عموئی لاکه اسدالله

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدی تبار امیرحسین

محمدی تبار امیرحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عسگرشاهی حمیدرضا

عسگرشاهی حمیدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
میرزازاده امیرحسین

میرزازاده امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خدامرادی سپهر

خدامرادی سپهر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاتمی محمد

حاتمی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احسنی علی

احسنی علی

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
والائی متعلق مریم

والائی متعلق مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عالمی وحیدپور سیدمهدی

عالمی وحیدپور سیدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جمشیدی دولت آباد نرجس

جمشیدی دولت آباد نرجس

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرتضی پور علیسرائی امیرحسین

مرتضی پور علیسرائی امیرحسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سهرابی دنیا

سهرابی دنیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفری مهدی

جعفری مهدی

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نامجو پریسا

نامجو پریسا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رجبی ارهانی علی

رجبی ارهانی علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
خردمند علیرضا

خردمند علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حیدری محدثه

حیدری محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کاظمی بهار

کاظمی بهار

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اکبرزاده آرش

اکبرزاده آرش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عظیمی باغبانان هانیه

عظیمی باغبانان هانیه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بداقی فاطمه

بداقی فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوائی محسن

نوائی محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ذکی پور امیررضا

ذکی پور امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتحی فاطمه

فتحی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهرآورقیه چمن عرفان

مهرآورقیه چمن عرفان

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جداخانلو حامد

جداخانلو حامد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
داوطلب میلاد

داوطلب میلاد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مرادی پوریا

مرادی پوریا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جلوخانی نیارکی امیرمحمد

جلوخانی نیارکی امیرمحمد

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تیزقدم ناهید

تیزقدم ناهید

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
میرزابیگی محمدمهدی

میرزابیگی محمدمهدی

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غلامی مهدی

غلامی مهدی

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدی امیرحسین

احمدی امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
منصوری زهرا

منصوری زهرا

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عباسی مهدیه

عباسی مهدیه

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پورعلی شوردرق محمدرضا

پورعلی شوردرق محمدرضا

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برزگرصادق آباد ملیکا

برزگرصادق آباد ملیکا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحیم منفرد علی

رحیم منفرد علی

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قادر حدیثه

قادر حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ایوبی صدف

ایوبی صدف

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزیزی زهرا

عزیزی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحیمی کردکندی زهرا

رحیمی کردکندی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسدزاده علی

اسدزاده علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تیموری نسترن

تیموری نسترن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
غلامی محمد

غلامی محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خانی حسین

خانی حسین

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مومیوند احمد

مومیوند احمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صمدی مبینا

صمدی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قلخانی مرضیه

قلخانی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زمانی عاطفه

زمانی عاطفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدریان محمدرضا

حیدریان محمدرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زمانی فرد مهدی

زمانی فرد مهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رستمی افسانه

رستمی افسانه

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عابری عزت حامد

عابری عزت حامد

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سرآهنگ امیرحسین

سرآهنگ امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نصیرلو سبا

نصیرلو سبا

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسمعیل نژادرودبنه مائده

اسمعیل نژادرودبنه مائده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
فتحی الهام

فتحی الهام

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رفیعی فاطمه

رفیعی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بیاضیان آرمین

بیاضیان آرمین

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
یوسفی رضوانه

یوسفی رضوانه

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباس پورامیرهنده سینا

عباس پورامیرهنده سینا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرخی عرفان

فرخی عرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرهمند امیرمحمد

فرهمند امیرمحمد

مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احدی پارسا حسن

احدی پارسا حسن

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حیاتی تقی دیزج یگانه

حیاتی تقی دیزج یگانه

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقی محمد

صادقی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شعبانی زهره

شعبانی زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
توسلی فائزه

توسلی فائزه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علوی محمدمهدی

علوی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یاراحمدی پگاه

یاراحمدی پگاه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانی شایان ترابی محدثه

سلطانی شایان ترابی محدثه

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کاظمی سیدمیثم

کاظمی سیدمیثم

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالمالکی علیرضا

عبدالمالکی علیرضا

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهیمی مهدی

ابراهیمی مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسوی میرامیرحسین

موسوی میرامیرحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گمار محمد

گمار محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فراهی بخشایش ابوالفضل

فراهی بخشایش ابوالفضل

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خطی خط پرست پریان

خطی خط پرست پریان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تکلو مهرنوش

تکلو مهرنوش

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شادمان دانالو امیرمهدی

شادمان دانالو امیرمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مالمیر زهرا

مالمیر زهرا

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کریمی سیلکانی مهیار

کریمی سیلکانی مهیار

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرهادی مرجان

فرهادی مرجان

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صارمی زاده زهرا

صارمی زاده زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزبریس مژگان

نوروزبریس مژگان

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شفیعی مهدی

شفیعی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خلیلی حسن

خلیلی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
یزدانی شهربابک یلدا

یزدانی شهربابک یلدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چشمه منشی زینب

چشمه منشی زینب

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حیاتی تقی دیزج علی

حیاتی تقی دیزج علی

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حیدری ترکمانی فاطمه

حیدری ترکمانی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحملو محمدمهدی

رحملو محمدمهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رستمی هزارچشمه امیررضا

رستمی هزارچشمه امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عظیمی کنده نگین

عظیمی کنده نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کوهی ابراهیم

کوهی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودخانی زهرا

محمودخانی زهرا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفری چهل خانه محمدمهدی

جعفری چهل خانه محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نعیمائی عالی رضا

نعیمائی عالی رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فتح اله زاده مهربانی پریسا

فتح اله زاده مهربانی پریسا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غفاری متین

غفاری متین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
امیری لمعه دشت افسانه

امیری لمعه دشت افسانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقوی آلا

تقوی آلا

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پرهوده شایان

پرهوده شایان

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نظری چوزکی محمدحسین

نظری چوزکی محمدحسین

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/30/2023 7:48:05 AM
Menu