پيشوا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر پيشوا

جعفری زاده فاطمه

جعفری زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خسروی مهدی

خسروی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
الم خیلی زاده رومینا

الم خیلی زاده رومینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحمی جعفری رضوان

رحمی جعفری رضوان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کریمی جعفری متین

کریمی جعفری متین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کمیزی زهرا

کمیزی زهرا

مشاوره|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آقائی فاطمه زهرا

آقائی فاطمه زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پلاور امیرحسین

پلاور امیرحسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نژادی فاطمه

نژادی فاطمه

مشاوره|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحیمی جعفری ابوالفضل

رحیمی جعفری ابوالفضل

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جنیدی زهرا

جنیدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ریاضی محبوبه

ریاضی محبوبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طاهری علی

طاهری علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اعلایی حیدری سجاد

اعلایی حیدری سجاد

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلمانی زهرا

سلمانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طباطبائی یگانه سادات

طباطبائی یگانه سادات

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
شوری محمدمهدی

شوری محمدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شیرازی علی

شیرازی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کریمی مهیار

کریمی مهیار

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شصتی الهام

شصتی الهام

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کریمی سپیده

کریمی سپیده

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آذریان مهدی

آذریان مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شاه دوستی سینا

شاه دوستی سینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
کریمی جعفری زهرا

کریمی جعفری زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کاویانی مجرد علیرضا

کاویانی مجرد علیرضا

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
حسینی صباسادات

حسینی صباسادات

رياضيات وکاربردها|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
علیکاهی شقایق

علیکاهی شقایق

علوم مهندسي|دانشگاه گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلیمی حانیه

سلیمی حانیه

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اردستانی محیا

اردستانی محیا

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شیبانی کارخانه فاطمه

شیبانی کارخانه فاطمه

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صمدی جعفری فاطمه

صمدی جعفری فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جمالی زهرا

جمالی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کریمیان محدثه

کریمیان محدثه

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امینلو محمدرضا

امینلو محمدرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی سحر

محمدی سحر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جعفری نسب مجید

جعفری نسب مجید

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زیرکی بزدی میترا

زیرکی بزدی میترا

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کرم حدیثه

کرم حدیثه

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
افتخارزاده مهدیه سادات

افتخارزاده مهدیه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
چناری سمانه

چناری سمانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هداوندخانی عباس

هداوندخانی عباس

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
کوپاهی کردی ساجده

کوپاهی کردی ساجده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهدی پور مهناز

مهدی پور مهناز

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گلستانی متین

گلستانی متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاهسون ریحانه

شاهسون ریحانه

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:42:26 AM
Menu