لواسانات

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر لواسانات

ایمانی سودا

ایمانی سودا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
ایمانی ساینا

ایمانی ساینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
شریعتی زهرا

شریعتی زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
بهنام علیرضا

بهنام علیرضا

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حائری سارا

حائری سارا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عرفاتی نرگس

عرفاتی نرگس

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فرسیابی عطیه

فرسیابی عطیه

معماري داخلي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحی فشمی امیر مهدی

صالحی فشمی امیر مهدی

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
میر رضایی ستاره سادات

میر رضایی ستاره سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زینلی هانیه

زینلی هانیه

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شیرخانی میثاق

شیرخانی میثاق

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میرشفیعی سیدامیرکسری

میرشفیعی سیدامیرکسری

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاجی آقایی علیرضا

حاجی آقایی علیرضا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/29/2023 2:43:36 PM
Menu