دماوند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دماوند

گنجی علی

گنجی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدنبی آرزو

محمدنبی آرزو

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آسید جمال سهیل

آسید جمال سهیل

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فضایلی امین

فضایلی امین

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عارفی راد فاطمه

عارفی راد فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
معتمدی راد فاطمه

معتمدی راد فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رجبعلی محمدجواد

رجبعلی محمدجواد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مالک مائده

مالک مائده

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عنصری آتنا

عنصری آتنا

علوم مهندسي|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پهلوانی دوجی حدیثه

پهلوانی دوجی حدیثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 3:49:05 PM
Menu