پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر پاكدشت

راست خدیو علیرضا

راست خدیو علیرضا

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
یونسی مبینا

یونسی مبینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زعفری رحقی زهرا

زعفری رحقی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صیاد اویس

صیاد اویس

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ولی زاده امیر

ولی زاده امیر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طلایی میلاد

طلایی میلاد

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
صومی رضا

صومی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صادقی علی

صادقی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
دلیوندانی امیررضا

دلیوندانی امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
خواجه صالحانی مجتبی

خواجه صالحانی مجتبی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
امینی هادی

امینی هادی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عطار تبریزی مهران

عطار تبریزی مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسی امیر مهدی

عباسی امیر مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
یزدانی فائزه

یزدانی فائزه

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عباس پور فاطمه

عباس پور فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نظری سکینه

نظری سکینه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عبدالملکی عاطفه

عبدالملکی عاطفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قرایی مطهره

قرایی مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسد زاده عرفان

اسد زاده عرفان

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برقبانی زینب

برقبانی زینب

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عابدی زهره

عابدی زهره

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جهش سعید

جهش سعید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شریعتی شایان

شریعتی شایان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
کرمی خانیکی لیلا

کرمی خانیکی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحیمی محمد جواد

رحیمی محمد جواد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سلمان ماهینی فاطمه

سلمان ماهینی فاطمه

طراحي پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
بخشی محمدرضا

بخشی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اشکانی حسن

اشکانی حسن

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
هداوند میرزایی زهرا

هداوند میرزایی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تقدسی فاطمه

تقدسی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهدوی نگار

مهدوی نگار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ترابی امیر

ترابی امیر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسن ابادی کیمیا

حسن ابادی کیمیا

امار|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قنبری نگین

قنبری نگین

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حیدری یاسمن

حیدری یاسمن

طراحي پارچه|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سالاری راد مجید

سالاری راد مجید

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
تقی زاده خرمایی فاطمه

تقی زاده خرمایی فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قاسمی مریم

قاسمی مریم

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
ملا حسینی روزبهانی هانیه

ملا حسینی روزبهانی هانیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رامشینی یوسف

رامشینی یوسف

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پور صفر فاطمه

پور صفر فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فیروزی معصومه

فیروزی معصومه

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضایی عمران

رضایی عمران

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بادامه رضا

بادامه رضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دارابی علی

دارابی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سیری مهدیه

سیری مهدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اقازاده محمد

اقازاده محمد

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شصتی امیر حسین

شصتی امیر حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تشیعی مجتبی

تشیعی مجتبی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غفارپور دامناب محمد

غفارپور دامناب محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
برغمدی علی

برغمدی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهزادپور زینب

بهزادپور زینب

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کرمانی حدیث

کرمانی حدیث

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسین شیخی رضا

حسین شیخی رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طاهری سید امیر محمد

طاهری سید امیر محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهرپویا کیمیا

مهرپویا کیمیا

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ساجدی فر زهرا

ساجدی فر زهرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدایاری حسان

خدایاری حسان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پازوکی فرد فاطمه

پازوکی فرد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سبزه ها شقایق

سبزه ها شقایق

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدی احمدرضا

اسدی احمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شاه چراغ زهرا سادات

شاه چراغ زهرا سادات

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فخری حمیدرضا

فخری حمیدرضا

طراحي صحنه|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
بیدی زهرا

بیدی زهرا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پرویزی محدثه

پرویزی محدثه

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شوروزی رضا

شوروزی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاحی یگانه

فلاحی یگانه

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زنگنه شهرکی نائب

زنگنه شهرکی نائب

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قلاح علی

قلاح علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خسروی نژاد سهیل

خسروی نژاد سهیل

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سرلک عرفان

سرلک عرفان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
عبدالملکی هانیه

عبدالملکی هانیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شیرازی امید

شیرازی امید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آشیان آیدا

آشیان آیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهدی حدیثه

شهدی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابروش مهدی

ابروش مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجفی علی

نجفی علی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کسایی مقدم فاطمه

کسایی مقدم فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ندایی الیاس

ندایی الیاس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علی محمدی مبینا

علی محمدی مبینا

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ابراهیمیان محمد مهدی

ابراهیمیان محمد مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قرائی ابراهیم

قرائی ابراهیم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هداوند مهدیه

هداوند مهدیه

مهندسي عمران|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صمدی زهرا

صمدی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مردی مهدی

مردی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خان محمد دانیال

خان محمد دانیال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رامشینی امیر حسین

رامشینی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قلی زاده امیر

قلی زاده امیر

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طایفه خانی زهرا

طایفه خانی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قنبری فاطمه

قنبری فاطمه

اديان وعرفان|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
موسوی سید محمد صادق

موسوی سید محمد صادق

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
راه چمنی مهدی

راه چمنی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 9:49:48 AM
Menu