ورامين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ورامين

درویشی محمد

درویشی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
حسینی نقوی سیدمحمدرضا

حسینی نقوی سیدمحمدرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ممیوند محمدکاظم

ممیوند محمدکاظم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سالاری امیرحسین

سالاری امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بختیاری امیرحسین

بختیاری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فرخ خانی نقده مبینا

فرخ خانی نقده مبینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
افشارنادری محمد

افشارنادری محمد

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پیکامی آرش

پیکامی آرش

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مقصودی هانیه

مقصودی هانیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحیم جعفری زهرا

رحیم جعفری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تاجیک حسین

تاجیک حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زنجانی محمدرضا

زنجانی محمدرضا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
طالش قربانی علی

طالش قربانی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طباطبائی رفیعی سید محمد حسن

طباطبائی رفیعی سید محمد حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کریمی حسن

کریمی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طباطبایی سید علی اصغر

طباطبایی سید علی اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کریمی جعفری محمد

کریمی جعفری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علیدوستی ملیکا

علیدوستی ملیکا

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مجرد حفظ آباد مهتاب

مجرد حفظ آباد مهتاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سعیدی راد محمدحسین

سعیدی راد محمدحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عرب سرهنگی محمدجواد

عرب سرهنگی محمدجواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عطازاده کمار علیا محمد

عطازاده کمار علیا محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
صادقی علی

صادقی علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بروجردی کریمی پرهام

بروجردی کریمی پرهام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شنائی فهیمه سادات

شنائی فهیمه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسحاقی امیرحسین

اسحاقی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهدی زاده آیدا

مهدی زاده آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کاظمی حسین

کاظمی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بوربور محمد صادق

بوربور محمد صادق

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
کچوئی مجتبی

کچوئی مجتبی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مظفری زهرا

مظفری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهره ور جو علی

بهره ور جو علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بوربور سینا

بوربور سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرجی امیرمهدی

فرجی امیرمهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
همراه متین

همراه متین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
طباطبائی سیدمحمدحسین

طباطبائی سیدمحمدحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
قربانی مهدی

قربانی مهدی

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یاسینی سید مرتضی

یاسینی سید مرتضی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بوربور زهرا

بوربور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تاجیک زهرا

تاجیک زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فدوی رضا

فدوی رضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سیل سپور ایلیا

سیل سپور ایلیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عرب سلمانی امیر رضا

عرب سلمانی امیر رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رستگاری علیرضا

رستگاری علیرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کریمی جعفری امیرحسین

کریمی جعفری امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شاهملکی علیرضا

شاهملکی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ترک جزی امیرحسین

ترک جزی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
الهی غزاله

الهی غزاله

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خانی علیرضا

خانی علیرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اردستانی مجتبی

اردستانی مجتبی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زاهدیان علی

زاهدیان علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نکته سنج آرین

نکته سنج آرین

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کریمی مهدیه

کریمی مهدیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
میرزایی لعیا

میرزایی لعیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امینی فرین محمد سجاد

امینی فرین محمد سجاد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

زبان
کاظمی ملیکا

کاظمی ملیکا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسینی نقوی زهراسادات

حسینی نقوی زهراسادات

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قالی شورانی نرگس سادات

قالی شورانی نرگس سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علیپور قاسمخانی ابراهیم

علیپور قاسمخانی ابراهیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدی نژاد مهدیه

مهدی نژاد مهدیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهمان نوازان محمد

مهمان نوازان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کشمیر محمد

کشمیر محمد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طباطبائی راد مبینا سادات

طباطبائی راد مبینا سادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شاهسون طغان مریم

شاهسون طغان مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تقوی سیدامیر

تقوی سیدامیر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کچویی امیرمحمد

کچویی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کوشکی نادر

کوشکی نادر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کرمی نوده مریم

کرمی نوده مریم

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدالهی محمد

عبدالهی محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سنگبری طرقی زهرا

سنگبری طرقی زهرا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تات معصومه

تات معصومه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ثابتی کهنموئی محمد

ثابتی کهنموئی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بیاتانی امیرحسین

بیاتانی امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عباس زاده فائزه

عباس زاده فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طباطبائی رفیع نداسادات

طباطبائی رفیع نداسادات

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غلام شاهی محمدسجاد

غلام شاهی محمدسجاد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دنیوی محمد

دنیوی محمد

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تاجیک علیرضا

تاجیک علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
میرزائی هداوند بهسا

میرزائی هداوند بهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسینی زواره محدثه سادات

حسینی زواره محدثه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اکثری مهابادی مهران

اکثری مهابادی مهران

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهدی نژاد آسیابی نیما

مهدی نژاد آسیابی نیما

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبدی علی

عبدی علی

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهماندوست زهره

مهماندوست زهره

مشاوره|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مختارپور امیر حسین

مختارپور امیر حسین

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شهنازی مهدی

شهنازی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کارخانه سامان

کارخانه سامان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساده وند علی اصغر

ساده وند علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادی محدثه

مرادی محدثه

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرهادتوسکی فرزین

فرهادتوسکی فرزین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرادی محدثه

مرادی محدثه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کوه کن سیده حنانه

کوه کن سیده حنانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلگی علی

سلگی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بقائی ماهان

بقائی ماهان

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لطفی مریم

لطفی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بوربور فاطمه

بوربور فاطمه

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نصیر محیا

نصیر محیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تنده زینب

تنده زینب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شیرکوند شبنم

شیرکوند شبنم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهرامی آرش

بهرامی آرش

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طباطبائی سیدعرفان

طباطبائی سیدعرفان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هداوند میرزائی علی

هداوند میرزائی علی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کلهر مهدی

کلهر مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لیری سینا

لیری سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمی نیک امیررضا

قاسمی نیک امیررضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
کرکه آبادی امین

کرکه آبادی امین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تاجیک حدیث

تاجیک حدیث

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملکی ثنا

ملکی ثنا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
علیان نژادی متین

علیان نژادی متین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلیمانی سیده صدیقه

سلیمانی سیده صدیقه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درویشی زهرا

درویشی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بوربور فائقه

بوربور فائقه

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
الهی مریم

الهی مریم

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدحسینی عارفه

محمدحسینی عارفه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
منصوری ریحانه

منصوری ریحانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شریفی نیا محمد

شریفی نیا محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سیاه تیری پریسا

سیاه تیری پریسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرب مرضیه

عرب مرضیه

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بختیاری منصوره

بختیاری منصوره

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
میرزائی امیرحسین

میرزائی امیرحسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صفری زهرا

صفری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقاصادقی زهرا

آقاصادقی زهرا

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امیری فائزه

امیری فائزه

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قیطاسی مبینا

قیطاسی مبینا

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کارخانه یوسفی محدثه

کارخانه یوسفی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بت شکن یوسف

بت شکن یوسف

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
تاجیک مهران

تاجیک مهران

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شیرکوند فاطمه

شیرکوند فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقری حسین

باقری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمداصفهانی رضوان

محمداصفهانی رضوان

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پازکی نگین

پازکی نگین

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آقائی علی

آقائی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شعبانی مهسا

شعبانی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پازوکی عاطفه

پازوکی عاطفه

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فراهانی بیتا

فراهانی بیتا

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

هنر
قشقائی نرگس

قشقائی نرگس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تاجیک غزل

تاجیک غزل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسینی گلریز سیدعلی

حسینی گلریز سیدعلی

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دلیری فخرآباد حسن

دلیری فخرآباد حسن

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بوربور مائده

بوربور مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فراتی مهدی

فراتی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
منوچهری نیک فاطمه

منوچهری نیک فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قارونی امیر

قارونی امیر

مهندسي عمران|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عرب زاده ولدی علیرضا

عرب زاده ولدی علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فلاحتی حسن

فلاحتی حسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تاجیک محمدحسام

تاجیک محمدحسام

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نظری محمد

نظری محمد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قاسمی سعید فاطمه

قاسمی سعید فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تاجیک خواص علی

تاجیک خواص علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/29/2023 12:21:49 PM
Menu