جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جلفا

نقى پور

نقى پور

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
اشترى على

اشترى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
على خانزاده علمدارى

على خانزاده علمدارى

مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
فاخرى علمدارى

فاخرى علمدارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
راعيانى هاله

راعيانى هاله

ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

هنر
هلقى

هلقى

مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
دولتى

دولتى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فرجى سالار

فرجى سالار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ذكائى علمدارى

ذكائى علمدارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
طباطبائى هريس

طباطبائى هريس

مهندسي شيمي | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسين خانى

حسين خانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ارا عليرضا

ارا عليرضا

حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صفرخانى نگار

صفرخانى نگار

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زينالى اقدم

زينالى اقدم

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فتح اله زاده

فتح اله زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ولى پور نيلوفر

ولى پور نيلوفر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صيادى گرگرى سحر

صيادى گرگرى سحر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
6/5/2023 6:45:16 AM
Menu