شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شاهين دژ

خدامرادى

خدامرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پاشائى

پاشائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حضرتيان

حضرتيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
ابراهيميان

ابراهيميان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اوجاقى

اوجاقى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
خالقى

خالقى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عطرى

عطرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى كيوان

شريفى كيوان

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلام پور

غلام پور

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليمانزاده

سليمانزاده

تاريخ | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

زبان وادبيات ترکي استانبولي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
ملكيان

ملكيان

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/29/2023 7:04:05 AM
Menu