بوئين مياندشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بوئين مياندشت

احمدى قوهكى

احمدى قوهكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرحبخش

فرحبخش

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
شكراللهى

شكراللهى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دوست محمدى

دوست محمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

اديان وعرفان | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مهدى

مهدى

مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرتضائى

مرتضائى

زبان شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دوست محمدى

دوست محمدى

ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
توكلى بوئينى

توكلى بوئينى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كشاورزى

كشاورزى

گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دارابى مهرانه

دارابى مهرانه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طهماسبى بوئينى

طهماسبى بوئينى

علوم تربيتي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دوست محمدى

دوست محمدى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

صنايع دستي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
بهرامى

بهرامى

علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهدوى مياندشتى

مهدوى مياندشتى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرتضايى

مرتضايى

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رفيعى

رفيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/1/2023 5:06:08 AM
Menu