آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آران و بيدگل

آهوز

آهوز

شيمي محض | دانشگاه کاشان | شبانه

8سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
استادى بيدگلى

استادى بيدگلى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
صباغيان

صباغيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
منافى بيدگلى

منافى بيدگلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
افروز

افروز

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
اقبالى آرانى

اقبالى آرانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
راعى بيدگلى

راعى بيدگلى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
محمدى پور

محمدى پور

مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
طالبى نصرآبادى

طالبى نصرآبادى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مهدى زاده مقدم

مهدى زاده مقدم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
على اكبرزاده

على اكبرزاده

مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
طحانى يزدلى

طحانى يزدلى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نوذرزاده مجتبى

نوذرزاده مجتبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اكرميان آرانى

اكرميان آرانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باقرى نصرآبادى

باقرى نصرآبادى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
محبوبى

محبوبى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قنايى نصرآبادى

قنايى نصرآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ساداتى نصرآبادى

ساداتى نصرآبادى

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسن فينى زاده

حسن فينى زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ساطع بيدگلى

ساطع بيدگلى

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
قرنى فاطمه

قرنى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مبينى ريحانه

مبينى ريحانه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زيارتى نصرآبادى

زيارتى نصرآبادى

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
محلوجى على آبادى

محلوجى على آبادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کاشان | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
معرفت

معرفت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى بيدگلى

حسينى بيدگلى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
دادخواه بيدگلى

دادخواه بيدگلى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
كله ئى

كله ئى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
برزوئى بيدگلى

برزوئى بيدگلى

باستان شناسي | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صباغيان

صباغيان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
باغبان پور ريحانه

باغبان پور ريحانه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
سليمانى راوندى

سليمانى راوندى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
باغبان زاده

باغبان زاده

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
پاسبان زاده

پاسبان زاده

مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اوليائى

اوليائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شهبازى نصرآبادى

شهبازى نصرآبادى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ياسمى نژاد

ياسمى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادى يزدلى

مرادى يزدلى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مصنوعى بيدگلى

مصنوعى بيدگلى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شبان يزدلى مهدى

شبان يزدلى مهدى

فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
دهقانى بيدگلى

دهقانى بيدگلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
منعمى بيدگلى

منعمى بيدگلى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اكبر زاده محمدآبادى

اكبر زاده محمدآبادى

علوم قران وحديث | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مقصودى بيدگلى

مقصودى بيدگلى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ارباب نصرآبادى

ارباب نصرآبادى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زارعى نصرآبادى

زارعى نصرآبادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رزاقى شبان

رزاقى شبان

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اقدسى يزدلى

اقدسى يزدلى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسى بيدگلى

مسى بيدگلى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اسدى محمدآبادى

اسدى محمدآبادى

حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
پرآور نصرآبادى

پرآور نصرآبادى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يوسفيان آرانى

يوسفيان آرانى

زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقانيان ارانى

دهقانيان ارانى

علوم تربيتي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
يزدانى نژاد

يزدانى نژاد

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
معروفى آرانى

معروفى آرانى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مالكى نشلجى

مالكى نشلجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عسكرى آرانى

عسكرى آرانى

مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسن زاده ارانى عليرضا

حسن زاده ارانى عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
منصورى ارانى

منصورى ارانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رمضانى بيدگلى

رمضانى بيدگلى

معارف اسلامي وعلوم تربيتي | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
طامه بيدگلى

طامه بيدگلى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميرزائيان فاطمه

ميرزائيان فاطمه

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مساح بيدگلى

مساح بيدگلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خموشى بيدگلى فاطمه

خموشى بيدگلى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاكر آرانى

شاكر آرانى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پورمحسنى

پورمحسنى

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضائى نصرآبادى

رضائى نصرآبادى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
هژير

هژير

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسدى محمدآبادى

اسدى محمدآبادى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سرمدى بيدگلى

سرمدى بيدگلى

جامعه شناسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سجادى بيدگلى

سجادى بيدگلى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بارفروش نصرآبادى

بارفروش نصرآبادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حاجى جعفرى بيدگلى

حاجى جعفرى بيدگلى

علوم کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سمسارى

سمسارى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلمانى بيدگلى فرزانه

سلمانى بيدگلى فرزانه

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ناصرى بيدگلى ليلا

ناصرى بيدگلى ليلا

فرش | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
كويريان ارانى

كويريان ارانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدى نصرآبادى

محمدى نصرآبادى

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ربيع زاده نصرآبادى

ربيع زاده نصرآبادى

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدى محمدآبادى

احمدى محمدآبادى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مروج نصرآبادى

مروج نصرآبادى

روانشناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حمزه ئى

حمزه ئى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حلاجى محمدآبادى

حلاجى محمدآبادى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مكارى زاده نصرآبادى

مكارى زاده نصرآبادى

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فخارى مقدم آرانى

فخارى مقدم آرانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رنجبر نصرآبادى فاطمه

رنجبر نصرآبادى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آباديان

آباديان

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جوادى نيا نصرآبادى

جوادى نيا نصرآبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
استادى نصرآبادى

استادى نصرآبادى

مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اوقانى آرانى

اوقانى آرانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حفيظيان بيدگلى

حفيظيان بيدگلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانعلى زاده نصرآبادى

قربانعلى زاده نصرآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شومالى بيدگلى

شومالى بيدگلى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نوحيان بيدگلى زينب

نوحيان بيدگلى زينب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صانعى فر

صانعى فر

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميدى على آبادى

حميدى على آبادى

باستان شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ميرعابدى نوش ابادى

ميرعابدى نوش ابادى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مبينى بيدگلى

مبينى بيدگلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعيدزاده بيدگلى

سعيدزاده بيدگلى

اديان وعرفان | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ديارى

ديارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جريده بيدگلى

جريده بيدگلى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فخرائيان مريم

فخرائيان مريم

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
اسلامى زاده

اسلامى زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايمانيان

ايمانيان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حدادى على آبادى

حدادى على آبادى

فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درخشنده فر

درخشنده فر

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عرب پور واحدى

عرب پور واحدى

علوم قران وحديث | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سنجابى محمدآبادى

سنجابى محمدآبادى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حقيقى تبار على آبادى

حقيقى تبار على آبادى

مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عابدى نصرآبادى

عابدى نصرآبادى

علوم ورزشي | دانشگاه ايلام | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دادخواه نصرآبادى

دادخواه نصرآبادى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى آرانى

صادقى آرانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آقايى زاده محمدآبادى

آقايى زاده محمدآبادى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عربيان ارانى

عربيان ارانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امين نيا

امين نيا

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليجان زاده

عليجان زاده

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدرضائى بيدگلى

محمدرضائى بيدگلى

باستان شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مطهريان

مطهريان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
عالمى

عالمى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حاجى زادگان بيدگلى

حاجى زادگان بيدگلى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تدبيرى

تدبيرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نافعى نوش آبادى

نافعى نوش آبادى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباس زاده على آبادى

عباس زاده على آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صلاحى پور بيدگلى

صلاحى پور بيدگلى

مطالعات خانواده | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شورابيان نصرآبادى

شورابيان نصرآبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حدادى نصرآبادى

حدادى نصرآبادى

اديان وعرفان | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عسگرى كويرى

عسگرى كويرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على حسينى نصرآبادى

على حسينى نصرآبادى

مطالعات خانواده | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مسجدى آرانى

مسجدى آرانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شكرائيان

شكرائيان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حجتى نصرآبادى

حجتى نصرآبادى

صنايع دستي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
نجاتى نژاد

نجاتى نژاد

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مسجدى آرانى

مسجدى آرانى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زاهدى بيدگلى

زاهدى بيدگلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كوزه گر

كوزه گر

امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ديودار على آبادى

ديودار على آبادى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بابائى نصرآبادى

بابائى نصرآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باغبانى آرانى

باغبانى آرانى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
نقوى نوش آبادى

نقوى نوش آبادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
افروز

افروز

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گلى بيدگلى نرجس

گلى بيدگلى نرجس

صنايع دستي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
ايرانيان آرانى

ايرانيان آرانى

مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بصيرت

بصيرت

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پورامانى

پورامانى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
6/6/2023 1:51:25 PM
Menu