خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خميني شهر

دريان ورنوسفادرانى مهتاب

دريان ورنوسفادرانى مهتاب

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
جارى اميرحسين

جارى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قصابى مهرداد

قصابى مهرداد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مجيدى مريم السادات

مجيدى مريم السادات

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عمادى على

عمادى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجى صادقى

حاجى صادقى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اميريوسفى ورنوسفادرانى

اميريوسفى ورنوسفادرانى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ملك

ملك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مجيرى عليرضا

مجيرى عليرضا

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كريمى مهدى

كريمى مهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شمس خوزانى

شمس خوزانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرشفيعى محمدجعفر

ميرشفيعى محمدجعفر

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهرابى

مهرابى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مهرابى

مهرابى

زبان شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كندرى

كندرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهتاب

زهتاب

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفارخوزانى ندا

صفارخوزانى ندا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قربانى حميدرضا

قربانى حميدرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فخارى

فخارى

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميركاظمى

ميركاظمى

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابطحى ريحانه سادات

ابطحى ريحانه سادات

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم قران وحديث | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عشقى

عشقى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
مهرى

مهرى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آقائى

آقائى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عموشاهى على

عموشاهى على

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حجازى زاده سيدمحمدمهدى

حجازى زاده سيدمحمدمهدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مجيرى ريحانه

مجيرى ريحانه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شاهين سمانه

شاهين سمانه

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زرگرى

زرگرى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غفارى پور

غفارى پور

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گرجى

گرجى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حاجيان فروشانى

حاجيان فروشانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بلدى

بلدى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجى حيدرى آزاد

حاجى حيدرى آزاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دويستى على

دويستى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريشانى

پريشانى

شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يزدآبادى

يزدآبادى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجاران پگاه

نجاران پگاه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم سياسي | دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدى مهر

احمدى مهر

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عظيمى نژاد

عظيمى نژاد

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
روح اللهى

روح اللهى

اديان وعرفان | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اميريوسفى

اميريوسفى

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دباغى

دباغى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پهلوان زاده سارا

پهلوان زاده سارا

مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سالمى على

سالمى على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بياتى

بياتى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
مشهديان

مشهديان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميريان

اميريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صرامى فروشانى

صرامى فروشانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وطن خواه

وطن خواه

جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جانفدايى

جانفدايى

مهندسي پزشکي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 11:28:13 PM
Menu