نجف آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نجف آباد

شفيع زاده نجف آبادى

شفيع زاده نجف آبادى

مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

ریاضی
سوارى

سوارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شمگانى

شمگانى

مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
عرشى

عرشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نامدارى ورپشتى

نامدارى ورپشتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فاطمى نيا

فاطمى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پاشائى

پاشائى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مشفقى

مشفقى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ستايش اسما

ستايش اسما

طراحي صنعتي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

هنر
عباسى مريم

عباسى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سليمانى نسب اميرحسين

سليمانى نسب اميرحسين

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمديان نجف آبادى

احمديان نجف آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
بهاءلو هوره

بهاءلو هوره

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خدادادى كريم وند

خدادادى كريم وند

شيمي محض | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كريمى رضا

كريمى رضا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عادل نيا عليرضا

عادل نيا عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مغزى نجف آبادى

مغزى نجف آبادى

مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پيرپيران نجف آبادى

پيرپيران نجف آبادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شريفى نجف آبادى

شريفى نجف آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ايران نژاد نجف آبادى

ايران نژاد نجف آبادى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غفارى آرش

غفارى آرش

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جون بخش نجف آبادى

جون بخش نجف آبادى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
براتى كهريزسنگى

براتى كهريزسنگى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
گلشادى

گلشادى

مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رجائى نجف آبادى

رجائى نجف آبادى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سورانى

سورانى

امار | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
منتظرى امين

منتظرى امين

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حقيقى نجف آبادى فاطمه

حقيقى نجف آبادى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

زبان
شهرآشوب نجف آبادى

شهرآشوب نجف آبادى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسكندرى سبزى

اسكندرى سبزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت ايذه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ضيائى سروش

ضيائى سروش

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خودسيانى

خودسيانى

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خودسيانى

خودسيانى

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اميدپور

اميدپور

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
چهره ساز

چهره ساز

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اسرافيليان نجف آبادى ميلاد

اسرافيليان نجف آبادى ميلاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فرقانيان ندا

فرقانيان ندا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حمله دارى نجف آبادى

حمله دارى نجف آبادى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حجتى

حجتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يزدانيان نجف آبادى محسن

يزدانيان نجف آبادى محسن

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كاظمى نجف آبادى

كاظمى نجف آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كاظمى نجف آبادى

كاظمى نجف آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
معروفى معروف آبادى

معروفى معروف آبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
منصورى حسن آبادى

منصورى حسن آبادى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جمشيديان

جمشيديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صالحى پور باورصاد

صالحى پور باورصاد

زمين شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پاشائى محمد

پاشائى محمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كيماسى

كيماسى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت لنجان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسماعيلى نجف آبادى

اسماعيلى نجف آبادى

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قربانى كهريزسنگى

قربانى كهريزسنگى

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ايزدى نجف آبادى

ايزدى نجف آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بخشيانى اسماعيل

بخشيانى اسماعيل

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رستگارى نجف آبادى

رستگارى نجف آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مصطفائى نجف آبادى

مصطفائى نجف آبادى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم | غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فتحى على

فتحى على

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حبيبى نجف آبادى

حبيبى نجف آبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
براتى رضا

براتى رضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
امينى تهرانى الهام

امينى تهرانى الهام

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهديه

مهديه

زيست فناوري | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهارلوئى

بهارلوئى

مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حمله دارى نجف آبادى

حمله دارى نجف آبادى

گياه پزشکي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سليمانى نجف آبادى

سليمانى نجف آبادى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حقيقى نجف آبادى

حقيقى نجف آبادى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضائى ميرقائد

رضائى ميرقائد

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پوراسماعيلى نجف آبادى

پوراسماعيلى نجف آبادى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صالحى نجف آبادى

صالحى نجف آبادى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حاجى صادقيان على

حاجى صادقيان على

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جمشيديان

جمشيديان

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
هادى نجف آبادى

هادى نجف آبادى

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صالحى محدثه

صالحى محدثه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
غضنفرى

غضنفرى

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صالحى نجف آبادى محدثه

صالحى نجف آبادى محدثه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پورهادى نجف آبادى

پورهادى نجف آبادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قادرى چوبينى

قادرى چوبينى

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبداله نجف آبادى

عبداله نجف آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جان افزا

جان افزا

مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سليمان نژاد نجف آبادى

سليمان نژاد نجف آبادى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غفارى محمدامين

غفارى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى چقاهستى

احمدى چقاهستى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كيان ارثى

كيان ارثى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يادگارى قهدريجانى

يادگارى قهدريجانى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
انتشارى نجف آبادى

انتشارى نجف آبادى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاضل نجف آبادى

فاضل نجف آبادى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اخضرى نجف آبادى

اخضرى نجف آبادى

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طاهرى رستم آبادى

طاهرى رستم آبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غيور نجف آبادى

غيور نجف آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيمى نجف آبادى

ابراهيمى نجف آبادى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قورئيان نجف آبادى الهام

قورئيان نجف آبادى الهام

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حميدى نجف آبادى

حميدى نجف آبادى

مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حشمتى

حشمتى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فقهى نجف آبادى

فقهى نجف آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى قلعه سفيدى

محمدى قلعه سفيدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سورانى يانچشمه

سورانى يانچشمه

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رفيعيان نجف آبادى

رفيعيان نجف آبادى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زينلى نجف آبادى

زينلى نجف آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باستانى نجف آبادى وحيد

باستانى نجف آبادى وحيد

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعادت زهرا

سعادت زهرا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدى نيا

احمدى نيا

مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نبى اللهى نجف آبادى

نبى اللهى نجف آبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قناعت كار نجف آبادى

قناعت كار نجف آبادى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ناظمى

ناظمى

گياه پزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صالحى نجف آبادى

صالحى نجف آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سلطانى نجف آبادى

سلطانى نجف آبادى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باقرى افوسى

باقرى افوسى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پورى شبان نجف آبادى

پورى شبان نجف آبادى

مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يزدانى فضل آبادى

يزدانى فضل آبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورقيصرى

پورقيصرى

روانشناسي | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ديده بان

ديده بان

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جعفرى نجف آبادى

جعفرى نجف آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جزائرى

جزائرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جهانيان

جهانيان

مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هارونى ملك آبادى

هارونى ملك آبادى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى قلعه سفيدى

محمدى قلعه سفيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كاظمى نجف آبادى رضا

كاظمى نجف آبادى رضا

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدى ميرقائد

احمدى ميرقائد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لطفى كهريزسنگى

لطفى كهريزسنگى

فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورى شبان نجف آبادى مژده

پورى شبان نجف آبادى مژده

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قوقهء نجف آبادى

قوقهء نجف آبادى

هتلداري | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ايمانيان نجف آبادى

ايمانيان نجف آبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صمدى دارستانى

صمدى دارستانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سراج

سراج

زبان وادبيات عربي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نادى پور فاطمه

نادى پور فاطمه

اموزش ارتباطتصويري | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
هادى

هادى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على خانى

على خانى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منتظرى نجف آبادى سمانه

منتظرى نجف آبادى سمانه

صنايع دستي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
شهرآشوب

شهرآشوب

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهقانى سامانى

دهقانى سامانى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فولادچنگ نجف آبادى

فولادچنگ نجف آبادى

فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورعزيزى نجف آبادى

پورعزيزى نجف آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطائى نجف آبادى

عطائى نجف آبادى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صميمى

صميمى

مهندسي طبيعت | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعمى نجف آبادى

اعمى نجف آبادى

مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موحدى نجف آبادى

موحدى نجف آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بافنده دهقى زهرا

بافنده دهقى زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كيانپور

كيانپور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبى نجف آبادى

طالبى نجف آبادى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
كاظمى

كاظمى

مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مختارى چهاربرى فرد

مختارى چهاربرى فرد

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اصل هلف ماندانا

اصل هلف ماندانا

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
محمدى قلعه سفيدى

محمدى قلعه سفيدى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لطفى پور

لطفى پور

مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهديه نجف آبادى

مهديه نجف آبادى

زمين شناسي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجفى چرمهينى

نجفى چرمهينى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه گنبد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نادعلى

نادعلى

امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شيرازى

شيرازى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عابدينى نجف آبادى

عابدينى نجف آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عابدينى نجف آبادى

عابدينى نجف آبادى

مهندسي ماشين الات دريايي | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كاويانى اسكندرى

كاويانى اسكندرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نورمحمدى نجف آبادى زينب

نورمحمدى نجف آبادى زينب

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قيصرى نجف آبادى

قيصرى نجف آبادى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
جلال الدين صالحى

جلال الدين صالحى

علوم کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اميد نجف آبادى

اميد نجف آبادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كريمى چشمه احمدرضايى نيما

كريمى چشمه احمدرضايى نيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 4:33:51 PM
Menu