بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بهبهان

گندمى محمدرضا

گندمى محمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

10سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
دست پاكى

دست پاكى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

9سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
مددى خشاب

مددى خشاب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
بهبهانى نژاد تورج

بهبهانى نژاد تورج

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
طبيبى

طبيبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
حوائج كوروش

حوائج كوروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
شهرويى سامان

شهرويى سامان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
شريف پور

شريف پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
بلادى موخر بنيامين

بلادى موخر بنيامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
دياله

دياله

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زارعى پور

زارعى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

7سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نجفى پارسا

نجفى پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
دهبان پور

دهبان پور

مديريت وبازرگاني دريايي | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دست نشان

دست نشان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
احسانى فر

احسانى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

7سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بهفر ميمنت

بهفر ميمنت

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فتاحى نژاد محمدهادى

فتاحى نژاد محمدهادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مختارى پور حامد

مختارى پور حامد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
يحيائيان

يحيائيان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فياضى اصل

فياضى اصل

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جفارى

جفارى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پيدايش

پيدايش

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت رامهرمز

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
درخشانى سيده سحر

درخشانى سيده سحر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باغى پور

باغى پور

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت دزفول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ايلام | شبانه

6سال کانونی / 59 آزمون

زبان
درويش حسينى

درويش حسينى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
درويش حسينى

درويش حسينى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قدرى

قدرى

مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اصوليان ريحانه

اصوليان ريحانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوائب

نوائب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت آبادان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
افكنده

افكنده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محافل

محافل

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آغاز

آغاز

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حق شناس

حق شناس

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرهمندپور

فرهمندپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدجعفرى

محمدجعفرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خورده بين على

خورده بين على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدى فر

احمدى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خوش اندام

خوش اندام

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسمى زاده

اسمى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كوثريان شادى

كوثريان شادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
چنگيزى ولى

چنگيزى ولى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جهانگرد

جهانگرد

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تابان على

تابان على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پاك نيت على

پاك نيت على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رجب نژادى

رجب نژادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابوعلى گله دارى پارسا

ابوعلى گله دارى پارسا

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قراغانى

قراغانى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مدرس خو

مدرس خو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
على نژاديان

على نژاديان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غربى

غربى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اولادى

اولادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نورافشان

نورافشان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طيب

طيب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پهلوان زاده

پهلوان زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سينا

سينا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
چوبى

چوبى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خوب حسين

خوب حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محقى

محقى

مهندسي شيمي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شعاعى

شعاعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى معمارى

محمدى معمارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مدرس خو

مدرس خو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
دهقان پير

دهقان پير

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جانانه

جانانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عبداله زاده

عبداله زاده

شيمي محض | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
روانشادى محمدرضا

روانشادى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آفريدون

آفريدون

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جدبابائى

جدبابائى

زيست شناسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نقدى پور

نقدى پور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اشكوئى

اشكوئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اخلاق

اخلاق

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سينا

سينا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيارى

شيارى

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فقهى مهدى

فقهى مهدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميدى اصل

اميدى اصل

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
داستانى

داستانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرارت

مرارت

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مستحق

مستحق

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پابست محمد

پابست محمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

تاريخ | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محسنات

محسنات

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت آبادان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

موزه | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
افرنديد

افرنديد

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كارى

كارى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى پر

محمدى پر

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
مختاران

مختاران

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خسروانى حميدرضا

خسروانى حميدرضا

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مفيدى

مفيدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پور موسوى

پور موسوى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
متذكر

متذكر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قره باغى

قره باغى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسى نسب

عباسى نسب

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راستگويان

راستگويان

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اقسام على

اقسام على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى حديث

رضايى حديث

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعتقاد

اعتقاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
همت

همت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مشيدى

مشيدى

مديريت صنعتي | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبداله رحيمى بهراد

عبداله رحيمى بهراد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدان فاطمه

سعيدان فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خيبر

خيبر

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرفوع

مرفوع

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جوى

جوى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سرورى

سرورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آذرشب

آذرشب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهروئى

شهروئى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه جيرفت | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بنادرى بهنام

بنادرى بهنام

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى منش

حسينى منش

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
مهيارى

مهيارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رمضانى برم سبز

رمضانى برم سبز

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مستورى

مستورى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
شمس

شمس

مهندسي برق | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جان فزا

جان فزا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شاهدى

شاهدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حامدى

حامدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيايى

نيايى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهروزى

بهروزى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مصباح

مصباح

مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زكى پور

زكى پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پرواز

پرواز

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زكى زاده

زكى زاده

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
صالحيان

صالحيان

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضايى نژاد

رضايى نژاد

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پارسايى

پارسايى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مدحجيان

مدحجيان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
طباخ نژاد

طباخ نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خوب نژاد

خوب نژاد

اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اشرف مدرس

اشرف مدرس

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مازادى

مازادى

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
باغروبهبهانى

باغروبهبهانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صحرايى

صحرايى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پورمسيح

پورمسيح

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

زبان
زراعت شعار

زراعت شعار

جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 7:57:24 PM
Menu