سروستان شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سروستان شيراز

شفيعى سروستانى

شفيعى سروستانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجفى سروستانى

نجفى سروستانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گرگى سروستانى

گرگى سروستانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقاجانى سروستانى

آقاجانى سروستانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شبان سروستانى محمدمهدى

شبان سروستانى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ثابت سروستانى غلامرضا

ثابت سروستانى غلامرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجفى سروستانى

نجفى سروستانى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى على

حسينى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرزاده

جعفرزاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/1/2023 6:06:45 AM
Menu