خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خنج

دارشى على

دارشى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
قاسمى عليرضا

قاسمى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نوروزپور

نوروزپور

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فائزى

فائزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جهان دار

جهان دار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شهريارى

شهريارى

مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نامى

نامى

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كامگارايكدر

كامگارايكدر

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خواجه زاده

خواجه زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ظرافت

ظرافت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | محروم-بومي فارس محل خدمت خنج لارستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
لطفى ايگدر

لطفى ايگدر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فريدونى

فريدونى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفرى زاده

صفرى زاده

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمى

فاطمى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاظمى گراشى

كاظمى گراشى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مقدس

مقدس

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زينل پور

زينل پور

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
فولادى پور

فولادى پور

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كشاورز

كشاورز

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دهنوى

دهنوى

اقتصاد | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيبانى عمله

شيبانى عمله

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
آذركيش

آذركيش

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

مديريت دولتي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شمسى زاده

شمسى زاده

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شورى

شورى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی