نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نورآباد ممسني

رحمانى على

رحمانى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
محمودى رضا

محمودى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
كشاورز فريد

كشاورز فريد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
مسعود پور فردين

مسعود پور فردين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
صادقى محمد حسين

صادقى محمد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كاظمى سعيد

كاظمى سعيد

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
طاهرى زاده

طاهرى زاده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بهمردى

بهمردى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حسينى محمد باقر

حسينى محمد باقر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عباسى كيوان

عباسى كيوان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فرهادى روح الله

فرهادى روح الله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اميرى سبحان

اميرى سبحان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مسعود پور

مسعود پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خسروانى نژاد

خسروانى نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زارعى امين

زارعى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
انصارى محمد امين

انصارى محمد امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زارع خفرى

زارع خفرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آراش خو

آراش خو

مهندسي طبيعت | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسينى زيردوبخس

حسينى زيردوبخس

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عدالت فرد

عدالت فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نگين تاجى سيدمحمد

نگين تاجى سيدمحمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

شيمي محض | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
زندى صفت پدرام

زندى صفت پدرام

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
دهقانيان عرفان

دهقانيان عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
زمانى زهرا

زمانى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گوجلو

گوجلو

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
كريمى راد

كريمى راد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
هوشيار

هوشيار

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حيدرى افشين

حيدرى افشين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فراحى

فراحى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خلفى

خلفى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اسدى زاده

اسدى زاده

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
صالحى خواه رضا

صالحى خواه رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدى جانبازلو

محمدى جانبازلو

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
افشون آرش

افشون آرش

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضائى معصومه

رضائى معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زارع خفرى

زارع خفرى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آب سالان

آب سالان

روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گنجه اى

گنجه اى

مهندسي مکانيک | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اللهى

اللهى

مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فرهادى مطلق

فرهادى مطلق

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارع خفرى

زارع خفرى

حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مشاوره | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روشن

روشن

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برومند

برومند

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزائى مهرداد

ميرزائى مهرداد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى مهدى

حيدرى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت ممسني

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسلامى صفت

اسلامى صفت

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عربى

عربى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مموئى

مموئى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى نيا

رضائى نيا

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصيبى فاطمه

نصيبى فاطمه

بازيگري | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

هنر
احمدى

احمدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عربى

عربى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدصالح الهام

محمدصالح الهام

نقاشي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
شايانى

شايانى

اقتصاد | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدبهميارى

احمدبهميارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زيبايى

زيبايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آرام فرد

آرام فرد

اقتصاد | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعى فر

شفيعى فر

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يزدان پرست

يزدان پرست

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گوجلو

گوجلو

جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بخشيان

بخشيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عمله دره شورى

عمله دره شورى

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بوستانى

بوستانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خسروانى

خسروانى

مهندسي معماري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عدالت خواه

عدالت خواه

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه-

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسمعيل پور

اسمعيل پور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

نقاشي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
مينا

مينا

علوم کامپيوتر | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/29/2023 11:36:29 AM
Menu