سرايان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سرايان

ضيائى

ضيائى

زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
زارعى ميترا

زارعى ميترا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
شاهى

شاهى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بنى اسدآيسك فاطمه

بنى اسدآيسك فاطمه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
ترابى

ترابى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خديوى

خديوى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رمضانى نفيسه

رمضانى نفيسه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
روحى نيا

روحى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ثقفى

ثقفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عرب زاده

عرب زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بنى اسدى

بنى اسدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حامدى

حامدى

حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
روحى

روحى

علوم ورزشي | دانشگاه بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عشق آبادى

عشق آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدى مقدم

محمدى مقدم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ملك ثانى

ملك ثانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جوادى نيا

جوادى نيا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مزدآبادى

مزدآبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زابل | شبانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقايى على رضا

آقايى على رضا

کارگرداني تلويزيون | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

هنر
پاسبان

پاسبان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صادق زاده

صادق زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اصيلى بهنام

اصيلى بهنام

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مختارى پور مهديه

مختارى پور مهديه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صمدزاده

صمدزاده

جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نامدار

نامدار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباس زادگان

عباس زادگان

علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صفرزاده

صفرزاده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عربى آيسك

عربى آيسك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
5/30/2023 2:40:07 AM
Menu