قائن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قائن

فتوحى سروش

فتوحى سروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نعمتى رضا

نعمتى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مقراضى امين

مقراضى امين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
موحد على اصغر

موحد على اصغر

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
خادم سيد عليرضا

خادم سيد عليرضا

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
امين زاده

امين زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابراهيمى محمد عارف

ابراهيمى محمد عارف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جانى

جانى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
عباسى سجاد

عباسى سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شاهين

شاهين

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ترابى سيدمجتبى

ترابى سيدمجتبى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
بلالى

بلالى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
درويش مهدى

درويش مهدى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
باقرزاده

باقرزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سيادت ثريا

سيادت ثريا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
طرفه

طرفه

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بديعى

بديعى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غلامعلى زاده ابوالفضل

غلامعلى زاده ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مير نظامى عليرضا

مير نظامى عليرضا

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ميرزاپور

ميرزاپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زارع

زارع

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طالبى محمد صادق

طالبى محمد صادق

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اسدالهى ميثم

اسدالهى ميثم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
موسوى سيد رامين

موسوى سيد رامين

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صدقى كرغند

صدقى كرغند

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرائى

زهرائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ابراهيمى زهان

ابراهيمى زهان

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حبيب الهى

حبيب الهى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دشتگرد

دشتگرد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قو ى رضا

قو ى رضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شكيبا

شكيبا

حقوق | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
روستايى

روستايى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سالارى مهدى

سالارى مهدى

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اسماعيل پور مقدم

اسماعيل پور مقدم

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مطلبى

مطلبى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
بلوچى

بلوچى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسداللهى حسين

اسداللهى حسين

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سعادت فر سجاد

سعادت فر سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رونقى

رونقى

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شايگان

شايگان

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسدالهى

اسدالهى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دهقان نژاد

دهقان نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلزارى

گلزارى

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هادى زاذه

هادى زاذه

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ماهر

ماهر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طرازى

طرازى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عر ب عليرضا

عر ب عليرضا

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پركشت

پركشت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تخم افشان

تخم افشان

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حبيب الهى

حبيب الهى

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على پورمطلق

على پورمطلق

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب زاده

عرب زاده

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدالهى

اسدالهى

علوم سياسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مسعودى

مسعودى

هنراسلامي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
شخمگر

شخمگر

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
على زاده

على زاده

باستانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
بذرافشان

بذرافشان

علوم قضايي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جوان

جوان

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

علوم سياسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خويى

خويى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/31/2023 3:24:53 AM
Menu