چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر چمستان

هدايتى محمدرضا

هدايتى محمدرضا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

9سال کانونی / 162 آزمون

انسانی
بهمن يار

بهمن يار

علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

8سال کانونی / 135 آزمون

انسانی
موسوى نسب

موسوى نسب

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

9سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي شيمي | دانشگاه بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جنگلى

جنگلى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
سيفى محمدحسين

سيفى محمدحسين

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مهندسي برق | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كثيرى

كثيرى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حريه

حريه

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
داودى

داودى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گلشن

گلشن

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نائيجى

نائيجى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كثيرى

كثيرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
خيرى

خيرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نائيجى مهدى

نائيجى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
علوى

علوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اصغرى مائده

اصغرى مائده

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
واعظى

واعظى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
چمن آرا

چمن آرا

گياه پزشکي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقان مينا

دهقان مينا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نائيجى

نائيجى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آفريدون

آفريدون

مهندسي شيمي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسن پور نسيبه

حسن پور نسيبه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
انتظارى

انتظارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

روانشناسي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

علوم کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
على پور

على پور

حقوق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمديان

محمديان

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

زيست شناسي دريا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
توسلى

توسلى

علوم تربيتي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باقم

باقم

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوشخو

خوشخو

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيالاويجى

كيالاويجى

علوم تربيتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

روانشناسي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سالارى متين

سالارى متين

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عقيلى

عقيلى

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اخوان آريج

اخوان آريج

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كالاشى

كالاشى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مردم شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حشمت پور

حشمت پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علائى مقدم

علائى مقدم

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كيانى نسب

كيانى نسب

علوم قضايي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 12:06:39 AM
Menu