بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بجنورد

رازى الهام

رازى الهام

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

9سال کانونی / 154 آزمون

ریاضی
لنگرى

لنگرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
ايزدفر

ايزدفر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
آرميده

آرميده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بهمن

بهمن

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
تيمورزاده

تيمورزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
نشاطى

نشاطى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اسپيدان

اسپيدان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
احمدى پوريا

احمدى پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قدرتى فائزه

قدرتى فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
وطنى

وطنى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
محزون

محزون

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي محل خدمت مانه وسملقان

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
براتى

براتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ادبى

ادبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
على بابائى

على بابائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي محل خدمت مانه وسملقان

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
هجرتى محمدمهدى

هجرتى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
تيمورزاده

تيمورزاده

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
هنرخواه ايمان

هنرخواه ايمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رباطى

رباطى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ضميرى بيدارى محمد

ضميرى بيدارى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پيرآور

پيرآور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بى ريا سيده زهرا

بى ريا سيده زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مظلوم

مظلوم

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سياح بازخانه

سياح بازخانه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي محل خدمت اسفراين

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
افشين محمد

افشين محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بابائى خطاب على رضا

بابائى خطاب على رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رمضان زاده

رمضان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عطاران آرش

عطاران آرش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهرآبادى

مهرآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پورآبادى

پورآبادى

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشکده کشاورزي شيروان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فياض عليرضا

فياض عليرضا

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
بيدى

بيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهجتى

بهجتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عرب زاده

عرب زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بابائى نشاط

بابائى نشاط

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهنودى

بهنودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
داودى

داودى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعادتمند

سعادتمند

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عسگرى مقدم رضا

عسگرى مقدم رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
براتى عليرضا

براتى عليرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
آذرخشى

آذرخشى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملكشى

ملكشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شفيع ابادى محمد مهدى

شفيع ابادى محمد مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهيمى ثانى محمدجواد

ابراهيمى ثانى محمدجواد

سينما | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

هنر
مرادى

مرادى

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعيدى نسب

سعيدى نسب

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشکده کشاورزي شيروان | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اينه بيگى فائزه

اينه بيگى فائزه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مهجورى

مهجورى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طالب زاده

طالب زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

مهندسي طبيعت | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مجلسى ثانى

مجلسى ثانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روشن شكرانلو

روشن شكرانلو

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسكندريان

اسكندريان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عطائى ذوالفقارى هستى

عطائى ذوالفقارى هستى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
باقرنژاد سيدسروش

باقرنژاد سيدسروش

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
روحانى

روحانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هاشمى تبار

هاشمى تبار

رياضيات وکاربردها | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
باغچقى موسى

باغچقى موسى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رحمتى نازنين

رحمتى نازنين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اكبرزاده على

اكبرزاده على

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محدثى فوزيه سادات

محدثى فوزيه سادات

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مژده بر

مژده بر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- بومي استان سمنان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ايزانلو

ايزانلو

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
دارنده محمد

دارنده محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رحمانى ينگه قلعه

رحمانى ينگه قلعه

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحيمى ثانى

رحيمى ثانى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسحاقى پرنيا

اسحاقى پرنيا

زبان وادبيات ژاپني | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
طاهرى

طاهرى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ارايش

ارايش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
منظورى سجاد

منظورى سجاد

روانشناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
براتى اصغر

براتى اصغر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بديعى

بديعى

نقاشي | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
ساعدى

ساعدى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عبدالله آبادى

عبدالله آبادى

زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضوانى محمدرضا

رضوانى محمدرضا

سينما | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
نقويان فرزاد

نقويان فرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سبحانى

سبحانى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دهش

دهش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قشلاقى

قشلاقى

مهندسي صنايع | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صدوقى توپكانلو

صدوقى توپكانلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسفنديارى

اسفنديارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مينوئى بهاره

مينوئى بهاره

طراحي صنعتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
رنگى على

رنگى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سجادى مطلق

سجادى مطلق

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سبحانى

سبحانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
الهى

الهى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
على پور راز سينا

على پور راز سينا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عصمتى

عصمتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوذرى

نوذرى

مهندسي عمران | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسينى فخر

حسينى فخر

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحمانى سعيد

رحمانى سعيد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قريشى

قريشى

جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حميدى زهرا

حميدى زهرا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عابدى محمدجواد

عابدى محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نديمى

نديمى

فرش | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
غلامى

غلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قديمى

قديمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساجدى

ساجدى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هادى زاده

هادى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عاكف حميدرضا

عاكف حميدرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهمن

بهمن

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پورهاشمى

پورهاشمى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جهان پناهى

جهان پناهى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائى ميلاد

رضائى ميلاد

حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيردل

شيردل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
نيكپور

نيكپور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

علوم سياسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيردل

شيردل

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برزنونى

برزنونى

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
عربى

عربى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمانى قاچكانلو

رحمانى قاچكانلو

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

جامعه شناسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
افشين

افشين

جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهمن

بهمن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نيستانى

نيستانى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
سلطانى

سلطانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اقبالى

اقبالى

فيزيک | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاتمى رضا

حاتمى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهمن حامد

بهمن حامد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اركى راد

اركى راد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران /

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
باغچق

باغچق

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حصارى

حصارى

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رختيانى

رختيانى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ارگى

ارگى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:37:21 PM
Menu