بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندر کنگ و چارک

كريمى لنگه

كريمى لنگه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محسنى نژاد

محسنى نژاد

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
نصارى

نصارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قائدى پور مصطفى

قائدى پور مصطفى

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سبيلى على

سبيلى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
تموك سلمان

تموك سلمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت بستک

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بحرى محمد

بحرى محمد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
جلالى عبدالرحمن

جلالى عبدالرحمن

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
انبارى آمنه

انبارى آمنه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت خمير

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرج

فرج

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
دورانديش فر

دورانديش فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نيكان پور

نيكان پور

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت حاجي آباد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
انبارى

انبارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ارجنه

ارجنه

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
بذرافشان

بذرافشان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حبيب پور

حبيب پور

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پژواك

پژواك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
چوبين

چوبين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عبدلى

عبدلى

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پدليان

پدليان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فر ج

فر ج

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمود پور

محمود پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت جاسک

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پرخيدگان

پرخيدگان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جمالى زاده

جمالى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دست باز

دست باز

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شكارچى

شكارچى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برنوسى محمد

برنوسى محمد

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پاليزوان

پاليزوان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
درادورا

درادورا

حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ناظرى

ناظرى

حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خوش نشين

خوش نشين

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دوست

دوست

باستانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
مدنى زاده

مدنى زاده

حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
درپرش

درپرش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كنعانيان

كنعانيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محسنى زاده

محسنى زاده

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بحرى ياسمن

بحرى ياسمن

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 28 آزمون

زبان
تاج الدينى

تاج الدينى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
صديق

صديق

مهندسي صنايع | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برترى محمد

برترى محمد

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
هوشمند

هوشمند

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تاجيكى

تاجيكى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مهندسي برق | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
انباز

انباز

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
تموك

تموك

اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نمازى

نمازى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي معماري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بالش

بالش

مهندسي برق | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شهدادى

شهدادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بذرگر

بذرگر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تمرى

تمرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شكارچى

شكارچى

مهندسي عمران | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بحرى

بحرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحيم پور

رحيم پور

جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خسروانى

خسروانى

مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دريا

دريا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصل ربيعى

اصل ربيعى

علوم کامپيوتر | دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشمى پور

هاشمى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيخى

شيخى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فعله زاد

فعله زاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خرم روز

خرم روز

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورمحمدى

پورمحمدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ژوبين پرور

ژوبين پرور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دريابار احمد

دريابار احمد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عارف

عارف

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
همنگ پور

همنگ پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دوزنده

دوزنده

مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شبانى حوت

شبانى حوت

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دربه

دربه

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خرم

خرم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كوه رو

كوه رو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمودى خميرى پور

محمودى خميرى پور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
امام زاده اى

امام زاده اى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه فسا | روزانه

3سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمودزهى

محمودزهى

مهندسي عمران | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جاجرمنه

جاجرمنه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غفارى

غفارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مسيحى

مسيحى

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دردقه

دردقه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
چا ه

چا ه

مهندسي مکانيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آچاك

آچاك

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
دريانورد

دريانورد

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/8/2023 11:37:34 AM
Menu