حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر حاجي آباد

ميرشكار پور

ميرشكار پور

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آقا مير لو خرمى

آقا مير لو خرمى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شهسوارى پور

شهسوارى پور

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
افروغ

افروغ

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميرزاده

ميرزاده

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ميرزاده

ميرزاده

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عباس پور

عباس پور

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهزادى شهربابك

بهزادى شهربابك

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبداللهى تى آب

عبداللهى تى آب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 1:41:37 PM
Menu