ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ميناب

داورى كولغانى

داورى كولغانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

11سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
وجدانى

وجدانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت سيريک

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
زارعى عبدالله

زارعى عبدالله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

8سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
رنجبريان

رنجبريان

فقه وحقوق امامي | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قنبرى پور

قنبرى پور

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
بارانپور

بارانپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسحاقى زاده

اسحاقى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دانشمند

دانشمند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ملاحى

ملاحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت دولتي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
رودبارى

رودبارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ملاحى

ملاحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
اسحاقى زاده

اسحاقى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسلامى جوزانى

اسلامى جوزانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دادى نژاد

دادى نژاد

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
قاسمى

قاسمى

علوم قران وحديث | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
خبر

خبر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

جامعه شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عمرانى

عمرانى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاجى حسينى

حاجى حسينى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قلعه مينابى

قلعه مينابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مويدى

مويدى

معماري داخلي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
روشى

روشى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شمس الدينى

شمس الدينى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فولادى

فولادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شهدادى

شهدادى

علوم قران وحديث | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
زارعى كريانى

زارعى كريانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
البرز تمبكى

البرز تمبكى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
درويشى زاده

درويشى زاده

مديريت دولتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رئيسى ميرشكارى

رئيسى ميرشكارى

تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
لطف الهى

لطف الهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حيبتى

حيبتى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جمالدينى

جمالدينى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
توسلى

توسلى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
محمودى

محمودى

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آسمان دره

آسمان دره

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
محمودى گروئى

محمودى گروئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اعتمادى فر

اعتمادى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جاشونياى هرمزى

جاشونياى هرمزى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سهراب زاده عبدالرضا

سهراب زاده عبدالرضا

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبدالهى نسب

عبدالهى نسب

مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بنادرى

بنادرى

مهندسي عمران | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خاكسارى

خاكسارى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسمعيلى نژاد

اسمعيلى نژاد

جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پور شهسوارى

پور شهسوارى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كرمپور

كرمپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بشيرى كوتنايى

بشيرى كوتنايى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

مهندسي عمران | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي برق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گمار

گمار

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسمعيلى نژاد

اسمعيلى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ركن نشين

ركن نشين

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على نژاد

على نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تينا

تينا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محبى

محبى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دريسى

دريسى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسمى زاده

قاسمى زاده

زمين شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوابى

نوابى

گياه پزشکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بازماندگان

بازماندگان

مهندسي عمران | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معتمديان

معتمديان

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عزيزپور

عزيزپور

مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فيروزيان مينابى

فيروزيان مينابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تركمانى پاتل

تركمانى پاتل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بارانى خو

بارانى خو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شجاعى

شجاعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راهدار

راهدار

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حيدرى حكمى

حيدرى حكمى

علوم قران وحديث | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
لشكرى

لشكرى

علوم قران وحديث | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فولادى

فولادى

تاريخ | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاتيما

پاتيما

زمين شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالمالكى

عبدالمالكى

مهندسي معماري | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسينى پور

حسينى پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قيصرى

قيصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
چمل پور

چمل پور

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چمل پور

چمل پور

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قيصرى

قيصرى

گياه پزشکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

اقيانوس شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رنجبرى

رنجبرى

اقيانوس شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهادرى

بهادرى

الکترونيک ومخابرات دريايي | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پادگانه

پادگانه

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
خيرانديش

خيرانديش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گمشادى

گمشادى

علوم کامپيوتر | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقانى سلطانى

دهقانى سلطانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نكوئى

نكوئى

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گم تيلى

گم تيلى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحى زاده

صالحى زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نورى زاده

نورى زاده

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابوذرى

ابوذرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رئيسى حسن لنگى

رئيسى حسن لنگى

مهندسي شيمي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ريسى ميرشكارى

ريسى ميرشكارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدى طيفكانى

احمدى طيفكانى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امينى

امينى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كمال پور

كمال پور

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسحاقى

اسحاقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

اقتصاد|مجتمع اموزش عالي سراوان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

زمين شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملاحى كلاهى

ملاحى كلاهى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زاهدى

زاهدى

حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شمس الدينى

شمس الدينى

زبان شناسي | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

علوم ومهندسي اب | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

جغرافيا | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

مديريت دولتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خاكسار خراجى

خاكسار خراجى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ذاكرى پور

ذاكرى پور

زمين شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقى بهمنى

صادقى بهمنى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زبردست

زبردست

مهندسي مکانيک | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خاكسارى

خاكسارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كنارى

كنارى

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حاجبى سر گروئى

حاجبى سر گروئى

مهندسي شيمي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بازتاريان

بازتاريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
روشنى

روشنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
لاپكى

لاپكى

فيزيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

شيمي کاربردي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
درويشى فخر آبادى

درويشى فخر آبادى

جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حافظى

حافظى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مسلمى

مسلمى

فيزيک | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هرمزى

هرمزى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

فيزيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پويان

پويان

مهندسي برق | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
معلمى آرمان

معلمى آرمان

مهندسي عمران | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 7:12:27 PM
Menu