خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خورموج

زارع على

زارع على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاجيانى

حاجيانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/9/2023 5:36:42 PM
Menu