خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خدابنده

محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
عليارى

عليارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
بهراميان مهدى

بهراميان مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
لطفى دهقان زهرا

لطفى دهقان زهرا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

7سال کانونی / 98 آزمون

زبان
شريفى حسين

شريفى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
قاسملو فائزه

قاسملو فائزه

حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
نورى عرفان

نورى عرفان

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
محبى

محبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اكبرى على

اكبرى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
دودانگه

دودانگه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زابل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رجبى محمد عارف

رجبى محمد عارف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رجبى محمد عرفان

رجبى محمد عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صدرى زهرا

صدرى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اصانلو

اصانلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كاظملو مهدى

كاظملو مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شهبازى سمانه

شهبازى سمانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
محسنى فائزه

محسنى فائزه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
باقرى محمد

باقرى محمد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ايمانى

ايمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اكرادى

اكرادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت ابهر

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گنج خانى

گنج خانى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جهانگيرى پور

جهانگيرى پور

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هاشمى حكيمه

هاشمى حكيمه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
پور اسكندرى حسين

پور اسكندرى حسين

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صادقيان

صادقيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قنبرى مجيد

قنبرى مجيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
غلامعلى خمسه طاها

غلامعلى خمسه طاها

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خلجى

خلجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سليمانى پناه

سليمانى پناه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بيگدلى

بيگدلى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسنلو

حسنلو

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بختى

بختى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسمى

اسمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ولى

ولى

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نجفى حميد رضا

نجفى حميد رضا

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بيگدلى

بيگدلى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عبشى

عبشى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اكرادلو

اكرادلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عزيزى زهرا

عزيزى زهرا

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محرمى قيدارى

محرمى قيدارى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
يوز باشى

يوز باشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى قيدارى

حيدرى قيدارى

علوم ورزشي | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
چراغى

چراغى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خدابنده لو

خدابنده لو

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى قيدارى

حسينى قيدارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ولى دوتپه

ولى دوتپه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گنج خانى

گنج خانى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حمزه

حمزه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عبدى

عبدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خداكرمى

خداكرمى

مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امينى

امينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدابنده لو

خدابنده لو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خلجى

خلجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گرزى

گرزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدابنده لو مهدى

خدابنده لو مهدى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهيدى

شهيدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امينى

امينى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
چراغى

چراغى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كردى

كردى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بيگدلى

بيگدلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يارى

يارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدابخشى رضا

خدابخشى رضا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آسيابى

آسيابى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كمرخانى

كمرخانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شهيدى

شهيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت صنعتي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خدابنده لو على

خدابنده لو على

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قاسملو مريم

قاسملو مريم

طراحي پارچه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
خليلى

خليلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مسيبى

مسيبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
قاسملو

قاسملو

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شفيعى اينچه اى

شفيعى اينچه اى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
توحيدلو

توحيدلو

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نورى پيك

نورى پيك

زمين شناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مردم شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كرد منفرد

كرد منفرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 9:11:12 PM
Menu