گرمي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گرمي

پاكمنش

پاكمنش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يارى

يارى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نامور مهدى

نامور مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شكرى شكراب

شكرى شكراب

زبان وادبيات عربي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
دستورى عليرضا

دستورى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منصورى زاده

منصورى زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عزيزپور مغوان الهه

عزيزپور مغوان الهه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيمى قوزلو

ابراهيمى قوزلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسن زاده ديزج

حسن زاده ديزج

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سليمان زاده

سليمان زاده

علوم تربيتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
على پورتكانلو

على پورتكانلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ره گوى

ره گوى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت گرمي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عليپور حسين

عليپور حسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت پارس آباد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرضى

فرضى

مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مددخواه

مددخواه

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امانى

امانى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شهبازى رضا

شهبازى رضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خانى اصل

خانى اصل

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حقى

حقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دانا مزرعه

دانا مزرعه

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصغرزاده

اصغرزاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
اميرفتحى

اميرفتحى

تاريخ | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بابائى

بابائى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/29/2023 7:10:18 AM
Menu