پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پارس‌آباد مغان

عابدپور

عابدپور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
جدى تازه كند

جدى تازه كند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
وقار

وقار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
گل پرست

گل پرست

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
نيرويى

نيرويى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

زبان
مغانى

مغانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

زبان
فيروزى سعيد

فيروزى سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت فيروزآباد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شهبازى گيگلو

شهبازى گيگلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهربان

مهربان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سبزى

سبزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كدخدايى

كدخدايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نصيرى محمد

نصيرى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نويديان ميلاد

نويديان ميلاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورافكن

نورافكن

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بديع

بديع

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دولت پناه رضا

دولت پناه رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
لطفى آذر

لطفى آذر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحيمى حسن

رحيمى حسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
همرنگ

همرنگ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
منصور حاجى خواجه لو

منصور حاجى خواجه لو

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت بران

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جهانگيرزاده

جهانگيرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محمد حسين پور فرد

محمد حسين پور فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قرداشيان

قرداشيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسلمى شمالى

مسلمى شمالى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاتمى اصل

حاتمى اصل

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بالش زر

بالش زر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سامعى

سامعى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلامى

سلامى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عارفى

عارفى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قهرمانى

قهرمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيوض وند

عيوض وند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصور

منصور

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالكريمى

عبدالكريمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابايى واحد

بابايى واحد

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وطن خواه

وطن خواه

مردم شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعدى

سعدى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پناهى آذر

پناهى آذر

اقتصادکشاورزي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى مهرداد

محمدى مهرداد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبداله وند

عبداله وند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جدى

جدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پهلوان عرفان

پهلوان عرفان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت گوگ تپه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بدخشان

بدخشان

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/5/2023 7:50:57 AM
Menu