مشكين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مشكين شهر


طباطبائى مقدم آتشگاه على

طباطبائى مقدم آتشگاه على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

10سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
پيرايش

پيرايش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نصيرى اهل هادى

نصيرى اهل هادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
كريمى كوجنق رويا

كريمى كوجنق رويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت فخرآباد

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اسدى قره قيه

اسدى قره قيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميكاييلى خياوى عرفان

ميكاييلى خياوى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بلوريان

بلوريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امامى

امامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بخشى آرش

بخشى آرش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عباداللهى عليرضا

عباداللهى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت مشگين شهر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی