گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گرمسار

تابنده دوست

تابنده دوست

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

10سال کانونی / 150 آزمون

ریاضی
رزاقى

رزاقى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

8سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
برهانى ابوالفضل

برهانى ابوالفضل

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
اعرابى

اعرابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
مفتح حسين

مفتح حسين

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
مهدويان

مهدويان

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
شاه حسينى محمد جواد

شاه حسينى محمد جواد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
جورابلو

جورابلو

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بايگانى نژاد

بايگانى نژاد

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
عاشورى مهديه

عاشورى مهديه

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
همتى

همتى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

5سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
بابوسن

بابوسن

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شاه حسينى

شاه حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
تاكستانى ارزو

تاكستانى ارزو

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
تاكستانى آرمان

تاكستانى آرمان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
معافى

معافى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عامرى مهران

عامرى مهران

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
معافى

معافى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رضوان دوست راحيل

رضوان دوست راحيل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ركنى نرگس

ركنى نرگس

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
شاه حسينى

شاه حسينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جورابلو

جورابلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شاه حسينى زهرا

شاه حسينى زهرا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
نجف زاده

نجف زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احسانى فر اشكان

احسانى فر اشكان

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
كاشانى

كاشانى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مخبرى

مخبرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميراخورلى

ميراخورلى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يغمائيان

يغمائيان

علوم تربيتي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
تليارى

تليارى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گيلورى

گيلورى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تفكرى

تفكرى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زندى

زندى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مرشدى زهرا

مرشدى زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
برهانى

برهانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عزالدين

عزالدين

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
هوشمند

هوشمند

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ربيع پور

ربيع پور

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فدايى

فدايى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قزلو

قزلو

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مقدم فر

مقدم فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نيك راد

نيك راد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كلاته اقا محمدى محمدامين

كلاته اقا محمدى محمدامين

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
متولى

متولى

علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ميراخورلى

ميراخورلى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نمكى

نمكى

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ثامنى

ثامنى

اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
يوردخانى

يوردخانى

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عرب معصومى

عرب معصومى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسينى خطيب

حسينى خطيب

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بختياريان

بختياريان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رشمه خواه

رشمه خواه

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه دامغان | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
قباخلو

قباخلو

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ترامشلو كوثر

ترامشلو كوثر

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجاريانى

نجاريانى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لجران پور

لجران پور

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كلورى

كلورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميرآخورلو

ميرآخورلو

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رامه

رامه

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شاه حسينى

شاه حسينى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حجرى

حجرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشهدى

مشهدى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صفرى پرنيا

صفرى پرنيا

اموزش ارتباطتصويري | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
شيرين بيان

شيرين بيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ثامنى

ثامنى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاجانى

فاجانى

اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادى حقيقى

مرادى حقيقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايزدبخش

ايزدبخش

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زندى

زندى

سينما | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
قباخلو فاطمه

قباخلو فاطمه

ارتباطتصويري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
چلويان نيلوفر

چلويان نيلوفر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابولى

ابولى

صنايع دستي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
موسوى انزهائى

موسوى انزهائى

فرش | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
احمدى ليلا

احمدى ليلا

ارتباطتصويري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
هاشمى

هاشمى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميراخورى

ميراخورى

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چرخان

چرخان

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرجى محمدرضا

فرجى محمدرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنجبرى

رنجبرى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدوسى

عبدوسى

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بهگوپناه

بهگوپناه

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه دامغان | شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
گيلورى

گيلورى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
مومنى

مومنى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كشمير

كشمير

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كاسبان

كاسبان

باستان شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
انارى

انارى

حقوق | موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خدامى

خدامى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 8 آزمون

زبان
عرب شجاعى

عرب شجاعى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/3/2023 4:40:55 AM
Menu