شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شاهرود

محمدحسنى

محمدحسنى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

7سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
يكتاپرست

يكتاپرست

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
عرب قبادى

عرب قبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ميرابى

ميرابى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سامقانى

سامقانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دانشور سيد شايان

دانشور سيد شايان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ابراهيمى ارمى

ابراهيمى ارمى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

4سال کانونی / 61 آزمون

زبان
يوسفى

يوسفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 59 آزمون

زبان
صانعى

صانعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسام

حسام

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
غوغائى

غوغائى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
عبدلى هزاوه قديم

عبدلى هزاوه قديم

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مصاحبه

مصاحبه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

زبان
ترابى

ترابى

مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
غياث الدين

غياث الدين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهديان

مهديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عرب احمدى

عرب احمدى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غلامى برمى زهرا

غلامى برمى زهرا

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
اكبريان

اكبريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آهويى مصطفى

آهويى مصطفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان محل خدمت مجن شاهرود

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
على زاده برمى

على زاده برمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افشار عليرضا

افشار عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خالق وردى صبا

خالق وردى صبا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رشيدان

رشيدان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آجودانى كيميا

آجودانى كيميا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شيخ زايى رامين

شيخ زايى رامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجى محمديان

حاجى محمديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دولت آبادى بهاره

دولت آبادى بهاره

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نظرى عارف

نظرى عارف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صفارى صبا

صفارى صبا

مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خطيبى

خطيبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امامى

امامى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
جعفرى

جعفرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفرى خفاجه

صفرى خفاجه

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حاجى اسماعيليان

حاجى اسماعيليان

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طحانيان

طحانيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيك محمدى

بيك محمدى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اكبرى نژاد

اكبرى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عامرى

عامرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
وليان

وليان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اعظمى

اعظمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمديان فرد

محمديان فرد

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
جاجرمى

جاجرمى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خراطها

خراطها

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پوريان

پوريان

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حدادى

حدادى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مصاحبه

مصاحبه

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گرگانى

گرگانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

اديان وعرفان | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ساعدپور

ساعدپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بلوچى

بلوچى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
علائى زاده

علائى زاده

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

علوم ورزشي | دانشگاه دامغان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صديقى بسطامى

صديقى بسطامى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قديرى

قديرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
پور

پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباسنژاد فاطمه

عباسنژاد فاطمه

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
انصارى سبحان

انصارى سبحان

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عرب انصارى

عرب انصارى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نيازى

نيازى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غريب

غريب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جندقيان مهديه

جندقيان مهديه

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محبوبى نسركانى

محبوبى نسركانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
منجمى

منجمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهيمى عليرضا

ابراهيمى عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قربانى سكينه

قربانى سكينه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صائبى

صائبى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
داج

داج

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خواجه

خواجه

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيميان

ابراهيميان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجى اسماعيليان

حاجى اسماعيليان

جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كامكاران

كامكاران

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كلوخى

كلوخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرى فاطمه سادات

اميرى فاطمه سادات

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسين پور محمد

حسين پور محمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بابائى نرگس

بابائى نرگس

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
منجمى

منجمى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
توفيقى يكتا

توفيقى يكتا

مهندسي نفت | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكرمى

اكرمى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شجاعى

شجاعى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
وزيرى

وزيرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
قاضى

قاضى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كلاته جارى

كلاته جارى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقارضائى

آقارضائى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صباغ

صباغ

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرابى

زهرابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ضيايى

ضيايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن پور نامقى سارا

حسن پور نامقى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ملكى افسانه

ملكى افسانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صابرى

صابرى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خراسانى

خراسانى

اديان وعرفان | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مقدس

مقدس

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالك

سالك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محموديان

محموديان

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صمديان

صمديان

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بداقى

بداقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادنژاد

مرادنژاد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرب يار محمدى

عرب يار محمدى

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عامرى

عامرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضوانى

رضوانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غنچه

غنچه

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرزانى

مرزانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابدينى فاطمه

عابدينى فاطمه

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رمضان پور

رمضان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاشف

كاشف

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جنتى زاده

جنتى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارزانى

ارزانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طاهرى محمودى

طاهرى محمودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بوجاريان

بوجاريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جلالى راد

جلالى راد

مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
منتظرى

منتظرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهراميان

بهراميان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى پوررابرى

مهدى پوررابرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاملى

كاملى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوكنده

نوكنده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شكرى على

شكرى على

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعيلزاده مطلق شيرازى

اسماعيلزاده مطلق شيرازى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برمكى

برمكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صلواتى همدانى

صلواتى همدانى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
توحيدى

توحيدى

فلسفه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زوارى

زوارى

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جهانيان مائده

جهانيان مائده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرآب

ميرآب

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مديريت صنعتي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علينقيان

علينقيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مئومنى

مئومنى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
منتظرى

منتظرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
قاسمى

قاسمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عرب زينلى جواد

عرب زينلى جواد

مهندسي نفت | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

زمين شناسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خيزاب

خيزاب

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ميرى

ميرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
قصابيان

قصابيان

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شمسى

شمسى

حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حاجى هاشمى

حاجى هاشمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
يونسيان

يونسيان

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سلطانعلى

سلطانعلى

فلسفه | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صائمى

صائمى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زمين شناسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صفار

صفار

روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جهرمى

جهرمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاددل سعيد آباد

شاددل سعيد آباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/8/2023 2:59:46 PM
Menu