سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سامان

محمدولى سامانى

محمدولى سامانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تقوى سامانى

تقوى سامانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسينى سامانى

حسينى سامانى

مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
تراكمه سامانى

تراكمه سامانى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهرامى سامانى

بهرامى سامانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحيم خانى سامانى

رحيم خانى سامانى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميرشكار چم چنگى

ميرشكار چم چنگى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كبيرى سامانى

كبيرى سامانى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه ايلام | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانى سامانى

دهقانى سامانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كبيرى سامانى

كبيرى سامانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدانى چمزينى

يزدانى چمزينى

تاريخ اسلام | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/30/2023 1:50:10 AM
Menu