فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فرخ شهر

رضايى

رضايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
آزاده سيده فاطمه

آزاده سيده فاطمه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
برات پور ايرج

برات پور ايرج

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
همتيان فرشيد

همتيان فرشيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نكوئى نرجس

نكوئى نرجس

حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نادرى مينا

نادرى مينا

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جوانبختيان عليرضا

جوانبختيان عليرضا

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
5/31/2023 11:00:03 PM
Menu