فيض آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فيض آبادتربت حيدريه

صفائى مهنه

صفائى مهنه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
طاهرى همت آبادى

طاهرى همت آبادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ثابتى فيض آبادى

ثابتى فيض آبادى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خداشناس

خداشناس

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع

زارع

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مصباحى

مصباحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فيوضى فاطمه

فيوضى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
فيوضى

فيوضى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رفسنجانى

رفسنجانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابراهيمى نيا

ابراهيمى نيا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ضيايى

ضيايى

مهندسي شيمي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پيشكوهى

پيشكوهى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشکده کشاورزي شيروان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باشى

باشى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضائيان

رضائيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افتخارى دوغ ابادى

افتخارى دوغ ابادى

مهندسي عمران | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
راشدى نيا

راشدى نيا

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يعقوب نيا

يعقوب نيا

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلمانى

سلمانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نادرپور زهره

نادرپور زهره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سعيدى على

سعيدى على

حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحمتى اكرم

رحمتى اكرم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گل بافت

گل بافت

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساربان

ساربان

حقوق | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گلبافت

گلبافت

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ساربان

ساربان

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سعيدى عبدل آبادى

سعيدى عبدل آبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كلاهدرازى

كلاهدرازى

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حداد

حداد

فيزيک | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شفيعى زاده

شفيعى زاده

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سورى

سورى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مختاريان

مختاريان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حيدر بيگى

حيدر بيگى

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ميرزايى آذر

ميرزايى آذر

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ايلخانى

ايلخانى

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عباسى دوغ آبادى

عباسى دوغ آبادى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
5/29/2023 9:50:13 AM
Menu