رشتخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رشتخوار

رحمان پور

رحمان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بى زوال

بى زوال

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قربانيان

قربانيان

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هراتى

هراتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پردل

پردل

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معاون نوق

معاون نوق

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سنجرى

سنجرى

زيست فناوري | دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يوسفى مقدم

يوسفى مقدم

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صالحى پور

صالحى پور

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ماژور

ماژور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دل آرامى

دل آرامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهربان

مهربان

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پاكدل

پاكدل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محبى راد

محبى راد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ميرسياسى

ميرسياسى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كارگر

كارگر

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وطن دوست

وطن دوست

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بيك نژاد

بيك نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سالاريان

سالاريان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

فرش | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

هنر
وكيلى

وكيلى

مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي طبيعت | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
غلامى اول

غلامى اول

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پاكدل

پاكدل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 12:38:04 PM
Menu