گناباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گناباد

رحمانى بيلندى

رحمانى بيلندى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
شرقى

شرقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مومنى ثانى

مومنى ثانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
باصرى

باصرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

زبان
مباركى

مباركى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

زبان
آخوندى

آخوندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
سبزيان نوقابى

سبزيان نوقابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عطاردى شهرى امير حسن

عطاردى شهرى امير حسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قيصرى

قيصرى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت گناباد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شريفى محترم

شريفى محترم

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سزاوار

سزاوار

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صادق زاده

صادق زاده

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سالارى امير حسين

سالارى امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مهندسي ماشين‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
پهلوانى بيدختى

پهلوانى بيدختى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غنى زاده قنبرآبادى

غنى زاده قنبرآبادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
باغبان خيبرى

باغبان خيبرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كاشانى

كاشانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طاهرى ثانى نوقابى سحر

طاهرى ثانى نوقابى سحر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آبسالان

آبسالان

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
على اصغرى محمد

على اصغرى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت گناباد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روحانى فرزاد

روحانى فرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پاكار

پاكار

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نجف پور مرتضى

نجف پور مرتضى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت بجستان گناباد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
غلامزاده

غلامزاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خياط كاخكى

خياط كاخكى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عطار باشى ياسمين

عطار باشى ياسمين

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پورحسين

پورحسين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گل اندام

گل اندام

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مسيبى

مسيبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ركنى

ركنى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رمضانى رزى

رمضانى رزى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شرقى محمد سپهر

شرقى محمد سپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صوابى مسعود

صوابى مسعود

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مقنى نوقابى

مقنى نوقابى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
توكلى زاده

توكلى زاده

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
نجارى اول كاخكى

نجارى اول كاخكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ضمانتى شهرى

ضمانتى شهرى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پور شهرى

پور شهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
برومند

برومند

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيد حسنى

سيد حسنى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
داودى مقدم

داودى مقدم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زحمت كش

زحمت كش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسماعيلى روشناوند

اسماعيلى روشناوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منصوريان

منصوريان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فتحى شهرى

فتحى شهرى

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت گناباد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ايرانى زيبد

ايرانى زيبد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خصلتى

خصلتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ندافى

ندافى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نوريان مندى

نوريان مندى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رزاقى فر

رزاقى فر

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اصغرى نوقابى

اصغرى نوقابى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صداقت باغسياه

صداقت باغسياه

حقوق | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ميرزاده

ميرزاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پل شكسته

پل شكسته

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو دريايي ارتش

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سرشار

سرشار

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضازاده باغسياه

رضازاده باغسياه

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرتضائى مقدم

مرتضائى مقدم

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شورابى روشناوند

شورابى روشناوند

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رضايى مندى

رضايى مندى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پناهى شهرى

پناهى شهرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خاكستانى

خاكستانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امين زاده

امين زاده

رياضيات وکاربردها | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صدوقى

صدوقى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ازغندى روشناوند

ازغندى روشناوند

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حيدريان مهديه

حيدريان مهديه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عصار نوقابى نرگس

عصار نوقابى نرگس

حقوق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
غلامزاده

غلامزاده

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رمضانى اول

رمضانى اول

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
باهوش

باهوش

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملك

ملك

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عصارنوقابى

عصارنوقابى

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
معصوم زاده

معصوم زاده

سينما | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
علويان شهرى سيد امير حسين

علويان شهرى سيد امير حسين

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بخشى زاده بجستانى

بخشى زاده بجستانى

حقوق | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

مهندسي نفت | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جاودان كاخكى

جاودان كاخكى

مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رفيع

رفيع

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كارشكى

كارشكى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غلامى اول نوابى

غلامى اول نوابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باذلى

باذلى

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ايرانى

ايرانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسيان سقى

عباسيان سقى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گرامى صادقيان

گرامى صادقيان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خواجه گى كاخكى

خواجه گى كاخكى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوى بيدختى حسين

مهدوى بيدختى حسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسويان اول

موسويان اول

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقرى مقدم

باقرى مقدم

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منفرد

منفرد

زبان شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده حنانه

اسماعيل زاده حنانه

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
پور عيدى عارفه

پور عيدى عارفه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صميمى

صميمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ركنى

ركنى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پير خيبرى

پير خيبرى

مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عطار

عطار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عطائى

عطائى

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سلطان زاده

سلطان زاده

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين زاده محمد امين

حسين زاده محمد امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوثرى كاخكى

كوثرى كاخكى

مهندسي مکانيک | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ضيايى

ضيايى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غريب زاده

غريب زاده

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زيبا

زيبا

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد زاده قوژدى

محمد زاده قوژدى

حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دانشفر

دانشفر

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حاجى پور

حاجى پور

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
برقى قوژدى

برقى قوژدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
تركمنى

تركمنى

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زارع

زارع

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
خيالى

خيالى

مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/8/2023 3:34:03 PM
Menu