كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كاشمر

على اكبرى عارفى محدثه

على اكبرى عارفى محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
رجائى

رجائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
تميزى

تميزى

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشاد | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رضازاده ابرندآبادى

رضازاده ابرندآبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
صادقيان نجمه

صادقيان نجمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خيابانى روح اله

خيابانى روح اله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
پهلوانى

پهلوانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
هاشمى سيده فاطمه

هاشمى سيده فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت کاشمر

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
هاشمى سيدمهدى

هاشمى سيدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
نژادحمزه

نژادحمزه

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سيدى تالى

سيدى تالى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
معينى

معينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نيكوكار

نيكوكار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نيازى ترشيز

نيازى ترشيز

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

زبان
وزيرپناه

وزيرپناه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
طاهرى نامقى

طاهرى نامقى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
طاهرى زهرا

طاهرى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ياحقى يزدان

ياحقى يزدان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نظيف

نظيف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
يزدانى كريزى سپهر

يزدانى كريزى سپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آسوده ريحانه

آسوده ريحانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شريعتى على

شريعتى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دل خوش

دل خوش

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رحيمى قصونى

رحيمى قصونى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسينى سيدكاظم

حسينى سيدكاظم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت بردسکن

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فريدون نيا

فريدون نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اكبرى مقدم

اكبرى مقدم

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سالارپور

سالارپور

علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
سيدى

سيدى

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

زبان
نورى

نورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اكبرنژاد

اكبرنژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
همائى داريوش

همائى داريوش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسامى فائزه

حسامى فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نخعى محمدزاده

نخعى محمدزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صحرائى

صحرائى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صادقى حميدرضا

صادقى حميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غفارى اميرحسين

غفارى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت بردسکن

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اصلاحى

اصلاحى

زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
ناز‌

ناز‌

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
توحيدى

توحيدى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت خواف

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فولادى طاهرى

فولادى طاهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زرين

زرين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
معصومى اول

معصومى اول

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
اسماعيلى ثانى سجاد

اسماعيلى ثانى سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
غضنفرى

غضنفرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرمان برفدافن

فرمان برفدافن

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ندافى

ندافى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابراهيميان محمدمهدى

ابراهيميان محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طهماسبى ترشيزى ياسمن

طهماسبى ترشيزى ياسمن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غفرانى

غفرانى

جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طاهريان فاطمه

طاهريان فاطمه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نقى پور

نقى پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت بردسکن

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
شكراللهى

شكراللهى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
براتى

براتى

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كبيريان على

كبيريان على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
دبيقى

دبيقى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسماعيلى سنجدكى

اسماعيلى سنجدكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

حقوق | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حسينى نامقى

حسينى نامقى

جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زراعتكار

زراعتكار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رمضانى ابوالفضل

رمضانى ابوالفضل

ادبيات نمايشي | دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

هنر
وزيرپناه فائزه

وزيرپناه فائزه

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
منوچهرى

منوچهرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شرافتى زهرا

شرافتى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

حقوق | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زارعى مريم

زارعى مريم

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
روزگارى مليكا

روزگارى مليكا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مومنى مقدم

مومنى مقدم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صحرائى

صحرائى

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

زبان
فكور

فكور

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
نيازى ايور

نيازى ايور

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادى تربقان

مرادى تربقان

علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
غيورمقدم

غيورمقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سالارى اول

سالارى اول

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدى محمد

احمدى محمد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دلشاد غلامى اميرحسين

دلشاد غلامى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شبان خليل آباد

شبان خليل آباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسكندرى نصرآباد

اسكندرى نصرآباد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
همتى اميرحسين

همتى اميرحسين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نجار مغانى مائده

نجار مغانى مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حلاجى

حلاجى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پوراكبر

پوراكبر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابرى

ابرى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعى خوشاب

زارعى خوشاب

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كرمانيان

كرمانيان

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمديان قصونى مهدى

محمديان قصونى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ذبيحى فيض آبادى

ذبيحى فيض آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اسفنديارى ابوالفضل

اسفنديارى ابوالفضل

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
كريمى محمديه

كريمى محمديه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زمان زاده محمديه

زمان زاده محمديه

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نجفى فدافن

نجفى فدافن

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صفائى محمد

صفائى محمد

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
تحصيلدار طهرانى

تحصيلدار طهرانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شكورى

شكورى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كامياب تولا

كامياب تولا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرزانه

فرزانه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
غلامى زهرا

غلامى زهرا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
رمضانى سارگل

رمضانى سارگل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فياض

فياض

رياضيات وکاربردها | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آزاد

آزاد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وزيرپناه

وزيرپناه

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اكبرى مقدم زهرا

اكبرى مقدم زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على شير فرزاد

على شير فرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آدينه

آدينه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
سالاريان

سالاريان

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
عابدزاده بهابادى

عابدزاده بهابادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برهان پناه موشكى

برهان پناه موشكى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شرافتى فاطمه

شرافتى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرزاده مهديه

اميرزاده مهديه

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

علوم تربيتي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
امينى

امينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نيازى ممرآبادى

نيازى ممرآبادى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نادرى رويا

نادرى رويا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
نظرى محمدجواد

نظرى محمدجواد

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مرادى على آبادى

مرادى على آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

معماري داخلي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى جردوى

ذوالفقارى جردوى

روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جزائى

جزائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صدوقيان

صدوقيان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملكوتى

ملكوتى

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آهنگر

آهنگر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صافدل ايورى

صافدل ايورى

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بحرينى

بحرينى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
روحى

روحى

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
نظريان مينا

نظريان مينا

حقوق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خوشدل صادق

خوشدل صادق

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
طاهريان

طاهريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آريان پور

آريان پور

صنايع دستي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
زرخوان اميرحسين

زرخوان اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حقيقى محمد

حقيقى محمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مباركى

مباركى

زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
دولتشاهى

دولتشاهى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضائى مقدم

رضائى مقدم

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شجاع

شجاع

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزمى

عزمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرامتى تولائى

كرامتى تولائى

امار | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زيورى

زيورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسين زاده زكيه

حسين زاده زكيه

روزنامه نگاري | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مجردرزق آباد

مجردرزق آباد

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
توحيدى نيا

توحيدى نيا

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عجمى خالص فدافن

عجمى خالص فدافن

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پورعبدالهى

پورعبدالهى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ده مرده

ده مرده

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على بيگى ازغندى

على بيگى ازغندى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
صبورى

صبورى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ديانتى

ديانتى

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدزاده

محمدزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذبيحى نژاد

ذبيحى نژاد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روحبخش كيانى

روحبخش كيانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مولودى

مولودى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صنعتى

صنعتى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى فروتقه

عزيزى فروتقه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
محبى

محبى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
خرسند

خرسند

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دلشاد

دلشاد

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
فخر غلامى

فخر غلامى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدزاده مغانى احمد

محمدزاده مغانى احمد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غفارى خليل آباد

غفارى خليل آباد

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فتحى

فتحى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
تاجرى مقدم

تاجرى مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على مرادى

على مرادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورعباس

پورعباس

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى زارع

رحيمى زارع

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فخار

فخار

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عباسيان

عباسيان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضادوست

رضادوست

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جزائى

جزائى

حقوق | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صميمى

صميمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمى ترشيزى سيده فائزه

فاطمى ترشيزى سيده فائزه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
وفايى

وفايى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرخى ترشيزى

فرخى ترشيزى

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابى ترشيز

ترابى ترشيز

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جمال

جمال

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تقى نژاد

تقى نژاد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوروزى مغانى

نوروزى مغانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوترابى

ابوترابى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
جوانشير

جوانشير

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمان زاده

زمان زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يعقوبى محمدآباد

يعقوبى محمدآباد

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عابدى على آبادى اميرحسين

عابدى على آبادى اميرحسين

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مزارى

مزارى

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
دارابى

دارابى

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
لالوى مطلق

لالوى مطلق

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
مهرآسا

مهرآسا

حقوق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسكندرى تربقان

اسكندرى تربقان

علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

باستانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
براتى عشرت آبادى

براتى عشرت آبادى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

شيمي محض | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلامت عبدل آبادى سعيد

سلامت عبدل آبادى سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كبيريان

كبيريان

مهندسي مکانيک | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دباغيان فروتقه

دباغيان فروتقه

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كبودانى

كبودانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهربان

مهربان

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

زبان
هوشمند

هوشمند

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسحاقى

اسحاقى

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
جوادى

جوادى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خزاعى خليل آباد

خزاعى خليل آباد

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اصلاحى

اصلاحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قرائى ترشيزى

قرائى ترشيزى

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
شكورى مغانى

شكورى مغانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 12:02:17 PM
Menu