قوچان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قوچان

مرتضوى

مرتضوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

10سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

9سال کانونی / 143 آزمون

ریاضی
زراعتكار

زراعتكار

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

9سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
عباسيان مهدى

عباسيان مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
خورسندى

خورسندى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

10سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
تاروردى

تاروردى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
جنانى

جنانى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
فعال

فعال

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
محمديان

محمديان

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

7سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
بهادرى

بهادرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
برادران فرد

برادران فرد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
دانش دوست

دانش دوست

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دادرس

دادرس

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
جهين

جهين

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ثريا

ثريا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسين پور سليم آباد

حسين پور سليم آباد

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
باقرنژاد

باقرنژاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
سمائى

سمائى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسينى مايوان نازنين

حسينى مايوان نازنين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شعبان زاده

شعبان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
براتى اميرضا

براتى اميرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زيبائى

زيبائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
وطن پرست

وطن پرست

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سرائى

سرائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كارآمد

كارآمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسعدى

اسعدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

زبان
خاكپور

خاكپور

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
گل فخرآبادى

گل فخرآبادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرتضايى

مرتضايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بشكنى

بشكنى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
روان

روان

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مردآزاد پانيز

مردآزاد پانيز

مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
قديرى

قديرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسين زاده على

حسين زاده على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
الهى

الهى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلطانى عليرضا

سلطانى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اكبرنيا

اكبرنيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مجتهدى

مجتهدى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
فرجام

فرجام

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نيك فرجام مهسا

نيك فرجام مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عليزاده مقدم

عليزاده مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باقرى خبوشان

باقرى خبوشان

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رئوف مينا

رئوف مينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بازداد

بازداد

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسرور

مسرور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لاچين

لاچين

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاهانى

كاهانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آذرى اميرحسين

آذرى اميرحسين

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نامجو آرشام

نامجو آرشام

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
همتى زهرا

همتى زهرا

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نعيمى

نعيمى

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فتاح الحسينى

فتاح الحسينى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مصدق

مصدق

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسى طليعه

عباسى طليعه

طراحي صنعتي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

هنر
جدى اميرحسين

جدى اميرحسين

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
تروند

تروند

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اميرى مقدم

اميرى مقدم

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اطمينان جواد

اطمينان جواد

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
جعفرنژاد

جعفرنژاد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
استاد قريه دولو

استاد قريه دولو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضايى رهورد الناز

رضايى رهورد الناز

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مسعودى عليرضا

مسعودى عليرضا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حاجى پير فرخانى

حاجى پير فرخانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شامخى

شامخى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسى فرخانى

موسى فرخانى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عليزاده موسوى

عليزاده موسوى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شكفته

شكفته

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احسانى

احسانى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مسلمى شهلا

مسلمى شهلا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
گل محمدى اميرحسين

گل محمدى اميرحسين

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مقدم جعفرآباد

مقدم جعفرآباد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرمانبر

فرمانبر

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صديق على

صديق على

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهدى نيا

مهدى نيا

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
تيزتك

تيزتك

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قربانيان

قربانيان

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيرومند

نيرومند

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مهرروز

مهرروز

علوم قران وحديث | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بيابانگرد

بيابانگرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هوشنگى

هوشنگى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تاتارى

تاتارى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بهشتى

بهشتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فضايلى

فضايلى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جوان بخت

جوان بخت

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شريف زاده

شريف زاده

زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سليمى شادى

سليمى شادى

نقاشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
كارگر

كارگر

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ميش مست

ميش مست

اقتصاد | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

زمين شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يساقى

يساقى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قبادى امامقلى

قبادى امامقلى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
بومى

بومى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مولوى اميررضا

مولوى اميررضا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
اسديار

اسديار

حقوق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهارستان

بهارستان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكبريان

اكبريان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نيك فرجام

نيك فرجام

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پروانه

پروانه

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حقيقت

حقيقت

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحيم زاده

رحيم زاده

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى قهرمانلو

رضائى قهرمانلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شريعت نژاد

شريعت نژاد

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ندائى

ندائى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
وكيلى

وكيلى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانگير

جهانگير

مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ياقوتى

ياقوتى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هادى زاده

هادى زاده

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اميرارجمندى

اميرارجمندى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ياحسينى پور اميرحسين

ياحسينى پور اميرحسين

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باغبان پور

باغبان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عنايتى

عنايتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پور قربان

پور قربان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عيدى

عيدى

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابى آيلين

ترابى آيلين

ارتباطتصويري | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
برزگر

برزگر

روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ذره پرور آزاد

ذره پرور آزاد

حقوق | موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جوكار

جوكار

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شكفته

شكفته

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شجاعى شغل آباد

شجاعى شغل آباد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعبانيان

شعبانيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اخلاقى

اخلاقى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صدقيان مقدم

صدقيان مقدم

جغرافيا | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيرى

شيرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گرداب

گرداب

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خادمپير

خادمپير

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ذكائى

ذكائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميدوار

اميدوار

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
موسوى مهسا

موسوى مهسا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بدخشان سينا

بدخشان سينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرازى

فرازى

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معمرى

معمرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خردمند

خردمند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ضيائى

ضيائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرى قوچان عتيق

ميرى قوچان عتيق

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دوغائى مقدم

دوغائى مقدم

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارسافر

پارسافر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پاسبان

پاسبان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نويدى

نويدى

جغرافيا | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جوادى

جوادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
توحيدى

توحيدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
براتى ثانى

براتى ثانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسماعيل مزرجى

اسماعيل مزرجى

جغرافيا | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
چريگو

چريگو

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ريحانى

ريحانى

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رسولى مقدم

رسولى مقدم

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اميرآبادى

اميرآبادى

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فرهمند

فرهمند

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اردنجى

اردنجى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اصفهانى

اصفهانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/11/2023 1:19:35 AM
Menu