بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بهمئي

ويسى نژاد

ويسى نژاد

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
تاراج

تاراج

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
دانائى نيكو

دانائى نيكو

حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
برازش

برازش

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
باشنگ

باشنگ

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ذهرابى نژاد

ذهرابى نژاد

علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
طاهريان نسب

طاهريان نسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مسلمى زهرا

مسلمى زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رحمت صفا

رحمت صفا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جبارى

جبارى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

علوم تربيتي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جشان زاده

جشان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وحيدزاده

وحيدزاده

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريفى تبار مدينه

شريفى تبار مدينه

حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عادلى زاده

عادلى زاده

علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خوبى پور

خوبى پور

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهروز

بهروز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حدادى نژاد زهرا

حدادى نژاد زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
5/30/2023 11:57:32 AM
Menu