مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مهريز

حسينى نسب

حسينى نسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
خانجانخانى احسان

خانجانخانى احسان

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
حسينى روش

حسينى روش

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بيك

بيك

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زارع حسين

زارع حسين

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
دهقانى عصمت آباد

دهقانى عصمت آباد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زارع زاده فرشاد

زارع زاده فرشاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كفاش مهديه

كفاش مهديه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
دهقان منگابادى

دهقان منگابادى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اياضى نژاد الهه

اياضى نژاد الهه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
لجه

لجه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زارع ميرك آباد

زارع ميرك آباد

مهندسي عمران | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ابوئى مهريزى

ابوئى مهريزى

حقوق | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
زارع

زارع

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زارع خورميزى

زارع خورميزى

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ابوئى مهريزى

ابوئى مهريزى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
شيدا بغدادآباد امير حسين

شيدا بغدادآباد امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
انارى محسن

انارى محسن

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سجادى زهرا السادات

سجادى زهرا السادات

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
زارع زاده مهريزى

زارع زاده مهريزى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى بغدادآبادى

حسينى بغدادآبادى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پاكزاد

پاكزاد

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينى سيدمحمد

حسينى سيدمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قانع

قانع

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كمال زاده ابوالفضل

كمال زاده ابوالفضل

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
طيب زاده

طيب زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دهقان منگابادى

دهقان منگابادى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ابويى مهريزى

ابويى مهريزى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زارع

زارع

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حايرى مهريزى

حايرى مهريزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارعيان

زارعيان

مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ازادمنش اميرحسين

ازادمنش اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع خورميزى

زارع خورميزى

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قانع

قانع

مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيدكى

بيدكى

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شجاعى پور

شجاعى پور

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/8/2023 11:08:25 AM
Menu